Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-78/2022 GRĄŽINIMO

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. KT137-A-S124/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-78/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad jis atlieka laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Pareiškėjas kreipėsi į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – Pravieniškių PN-AK) administraciją su prašymu dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo galimybės. Pravieniškių PN-AK 2021 m. rugpjūčio 12 d. raštu, vadovaujantis BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktu, atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendimu pareiškėjo skundas dėl Pravieniškių PN-AK 2021 m. rugpjūčio 12 d. rašte išdėstyto atsakymo į pareiškėjo prašymą pripažintas nepagrįstu.

Kauno apylinkės teismas 2022 m. kovo 21 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl minėtų Pravieniškių PN-AK rašto ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimo. Kauno apygardos teismas 2022 m. balandžio 19 d. neskundžiama nutartimi Kauno apylinkės teismo 2022 m. kovo 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugpjūčio 18 d.

4. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo priėmimo buvo nustatyta, kad pareiškėjo prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Konstitucinio Teismo 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. KT119-A-S109/2022 pareiškėjui buvo nustatytas terminas jo prašymo trūkumams pašalinti.

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, minėtame Konstitucinio Teismo sprendime nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė patikslintą prašymą.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

6. Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 26 d. redakcija) nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai, be kita ko, prašyme nurodyti prašymą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus, įskaitant pagrindžiančius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (671 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Prašyme taip pat turi būti aiškiai, tiksliai ir suprantamai suformuluota šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija (671 straipsnio 2 dalis).

7. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktas neprieštarauja Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui.

Ginčijamame BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punkte nustatyta, kad lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų netaikomas asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui.

Pareiškėjo nuomone, diferencijuoto teisinio reguliavimo taikymas pareiškėjo atžvilgiu ir kitų asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, kurie gali naudotis teise į lygtinį paleidimą, atžvilgiu, yra akivaizdžiai neproporcingas, diskriminacinis. Pasak pareiškėjo, įstatymų leidėjas, nustatydamas tokį teisinį reguliavimą, neatsižvelgė į tai, kad kiti sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, pvz., nužudymai, yra daromi daug dažniau nei seksualinio pobūdžio nusikaltimai nepilnamečių asmenų atžvilgiu, jų pasekmės neatitaisomos ir jie kelia daug didesnį pavojų.

7.1. Iš pareiškėjo prašymo ir šalinant jo trūkumus pateikto patikslinto prašymo matyti, kad pareiškėjas, grįsdamas savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijos 29 straipsniui, nepateikia teisinių argumentų, kodėl asmenys, atliekantys įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir specifiką, negali būti vertinami skirtingai, palyginti su asmenimis, padariusiais kitokio pobūdžio nusikalstamas veikas; kodėl padarę skirtingo pobūdžio nusikalstamas veikas asmenys, pagal Konstituciją, turėtų būti laikomi esantys vienodoje padėtyje.

7.2. Pareiškėjas, siekdamas pašalinti prašymo dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai trūkumus, pateiktame patikslintame prašyme nurodo, kad juo nepagrįstai suvaržius pareiškėjo teises labiau, nei būtina, susvyravo pareiškėjo pasitikėjimas valstybe, nepateisinti jo teisėti lūkesčiai, taip pažemintas pareiškėjo orumas. Pažymėtina, kad tokie bendro pobūdžio teiginiai negali būti vertinami kaip teisiniai argumentai, pagrindžiantys jo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas prašyme ir šalinant prašymo trūkumus pateiktame patikslintame prašyme nenurodė teisinių argumentų, pagrindžiančių jo abejones dėl BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punkto atitikties Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, taigi nepašalino prašymo trūkumų.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) grąžinamas pareiškėjui.

10. Taigi yra pagrindas grąžinti pareiškėjui jo prašymą.

11. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį, prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT155-A-S142/2020, 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. KT25-A-S25/2021).

Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimta neskundžiama Kauno apygardos teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2022 m. balandžio 19 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą ištirti BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punkto atitiktį Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 671 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-78/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė

                                                        Gintaras Goda

                                                        Vytautas Greičius

                                                        Danutė Jočienė

                                                        Giedrė Lastauskienė

                                                        Vytautas Mizaras

                                                        Algis Norkūnas

                                                        Daiva Petrylaitė

                                                        Janina Stripeikienė