Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-104/2022

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. KT135-A-S122/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-104/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 straipsnio, 6.67 straipsnio 4 punkto, 6.145 ir 6.165 straipsnių atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui.

Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

2. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškinio dalį, kuria ieškovas prašė pripažinti negaliojančia atsakovo ir pareiškėjos sudarytą pirkimo‒pardavimo sutartį ir taikyti restituciją bei grąžinti atsakovo nuosavybėn žemės sklypą ir jame esančius pastatus, atmetė. Klaipėdos apygardos teismas 2021 m. kovo 18 d. sprendimu panaikino Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. lapkričio 10 d. sprendimo dalį, kuria atmesta ieškovo ieškinio dalis, ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – pripažino negaliojančia ab initio (nuo pradžių) atsakovo ir pareiškėjos sudarytą pirkimo‒pardavimo sutartį ir taikė restituciją bei įpareigojo grąžinti atsakovo nuosavybėn žemės sklypą ir jame esančius pastatus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. birželio 29 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjos kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2021 m. kovo 18 d. sprendimo peržiūrėjimo atsisakė priimti.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. spalio 14 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020, 2021 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT166-A-S154/2021).

6. Sprendžiant dėl pareiškėjos prašymo priėmimo pažymėtina, kad, kaip minėta, galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl pareiškėjos įsiteisėjo 2021 m. birželio 29 d. Vadinasi, paskutinė Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių termino prašymui Konstituciniam Teismui pateikti diena buvo 2021 m. spalio 29 d.

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2022 m. spalio 14 d., konstatuotina, kad ji praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6.1. Kaip minėta, pareiškėja prašo atnaujinti praleistą šio prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį, asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį, terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2021 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT166-A-S154/2021, 2022 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. KT35-A-S34/2022).

6.3. Pažymėtina, kad pareiškėjos prašyme nurodytos aplinkybės (patirta įtampa, diskomfortas, epizodinis gydymasis psichikos sveikatos centre, nežinoma kreipimosi į Konstitucinį Teismą tvarka ir kt.) jos prašymo kontekste nelaikytinos išskirtinėmis, objektyviomis aplinkybėmis, kurios galėtų būti vertinamos kaip sutrukdžiusios pareiškėjai laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Taigi pareiškėjos prašyme nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis šio prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis. 

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija), Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu šio asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-104/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė

                                                         Gintaras Goda

                                                         Vytautas Greičius

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                        Janina Stripeikienė