LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-82/2022 PRIĖMIMO

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. KT132-A-S119/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami], atstovaujamos atstovo pagal įstatymą [duomenys neskelbiami], prašymą Nr. 1A-82/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – ir Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas) 2.1.8.1 papunkčio (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 32 straipsnio 1, 2 dalims.

2. Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato tyrėjo 2021 m. birželio 4 d. surašytu administracinio nusižengimo protokolu ir Kauno apylinkės teismo 2021 m. liepos 14 d. nutarimu, kuriuo pareiškėja pripažinta kalta, padarius administracinį nusižengimą, nurodytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, už tai, kad karantino, paskelbto Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu, laikotarpiu, 2021 m. gegužės 30 d., artimai kontaktavo su kitos šeimos ir ne vieno namų ūkio asmenimis, taip sukėlė pavojų išplisti COVID-19 ligai ir nesilaikė Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunkčio reikalavimų; minėtu Kauno apylinkės teismo nutarimu pareiškėjai paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas.

Kauno apygardos teismas 2021 m. rugsėjo 16 d. nutartimi pareiškėjos ir jos atstovo pagal įstatymą apeliacinio skundo netenkino ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo 2021 m. liepos 14 d. nutarimą nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nenustatęs esminių materialiosios ir proceso teisės pažeidimų, 2022 m. balandžio 21 d. nutartimi netenkino pareiškėjos ir jos atstovo pagal įstatymą prašymo ir Kauno apylinkės teismo 2021 m. liepos 14 d. nutarimą bei Kauno apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 16 d. nutartį paliko nepakeistus.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2022 m. rugpjūčio 21 d., Konstituciniame Teisme gautas 2022 m. rugpjūčio 23 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Pareiškėjos ginčijamame Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktyje (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) buvo nustatyta:

„<...> Vyriausybė nutaria:

<...>

2. Patvirtinti šį karantino režimą:

2.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje sąlygų.

<...>

2.1.8. Draudžiama:

2.1.8.1. daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių arba daugiau nei 5 asmenų uždarose erdvėse, arba daugiau nei 10 asmenų atvirose erdvėse artimi kontaktai“.

Pareiškėjos prašymui aktualiu aspektu pažymėtina, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu karantino režimo galiojimo metu, nustačius judėjimo šalies viduje apribojimus, buvo draudžiami daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių arba daugiau nei 5 asmenų artimi kontaktai uždarose erdvėse.

6. Pareiškėjos prašymas grindžiamas šiais teisiniais argumentais.

Pasak pareiškėjos, Konstitucijos 32 straipsnyje įtvirtinta teisė laisvai kilnotis negali būti varžoma kitaip, kaip tik įstatymu, ir jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą. Pareiškėjos nuomone, judėjimo teisės ribojimai galimi tik viešai paskelbtu įstatymu, kurio normos aiškiai suformuluotos, ir kuris, atsižvelgiant į atitinkamos teisės ar laisvės paskirtį, prasmę ir Konstitucijoje nustatytas jos ribojimo galimybes bei sąlygas, apibrėžia teisių (ar laisvių) įgyvendinimo ribas. Pareiškėja pažymi, kad Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktyje (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) įtvirtintas asmens judėjimo laisvės ribojimas karantino laikotarpiu buvo nustatytas ne įstatymu, bet Vyriausybės nutarimu. Taip, pareiškėjos nuomone, buvo neteisėtai suvaržyta jos konstitucinė teisė judėti.

7. Konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas ištirti Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunkčio (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) atitiktį Konstitucijos 32 straipsnio 1, 2 dalims iš esmės atitinka Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymui Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas ištirti Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunkčio (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) atitiktį Konstitucijos 32 straipsnio 1, 2 dalims yra priimtinas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsniu, 28 straipsnio 1 dalimi, 671 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Priimti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-82/2022 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 32 straipsnio 1, 2 dalims neprieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.8.1 papunktis (2021 m. gegužės 19 d. redakcija).

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė