Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-96/2022

2022 m. spalio 19 d. Nr. KT129-A-S117/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-96/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo (2014 m. lapkričio 6 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 2, 3 dalys tiek, kiek pagal jas neleidžiama tėvams savarankiškai pasirinkti savo vaikų asmens kodo. Pareiškėjai taip pat prašo priteisti jiems išlaidas.

2. Iš Konstituciniam Teismui pateikto prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjai galimą savo konstitucinių teisių pažeidimų sieja su valstybės įmonės Registrų centro 2022 m. rugpjūčio 12 d. raštu „Dėl asmens kodo“, kuriuo, be kita ko, vadovaujantis Įstatymo 8 straipsniu, netenkintas pareiškėjų prašymas pakeisti jų dukros asmens kodą ir atmestas pareiškėjų reikalavimas sudaryti jų sūnaus asmens kodą naudojant pareiškėjų nurodytą skaitmenų ir raidžių junginį. Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau – ir Komisija) 2022 m. rugsėjo 5 d. sprendimu, konstatavusi, kad pareiškėjų reikalavimas pakeisti sudarytą jų dukros asmens kodą nėra priskirtinas Komisijos kompetencijai, atsisakė priimti pareiškėjų skundą. 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Komisija, konstatavusi, kad pareiškėjų pateiktas skundas, kuriuo reikalaujama sudaryti jų sūnaus asmens kodą naudojant pareiškėjų nurodytą skaitmenų ir raidžių junginį, neatitinka formos ir turinio reikalavimų, taip pat pažymėjusi, kad, be kita ko, pareiškėjai kartu su šiuo skundu pateikia ir VĮ Registrų centro 2022 m. rugpjūčio 12 d. raštą „Dėl asmens kodo“, tačiau jo neginčija (neprašo panaikinti), nustatė pareiškėjams 14 dienų terminą šio skundo trūkumams pašalinti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų skundą, kuriame buvo prašoma panaikinti Įstatymo 8 straipsnio 2, 3 dalis, konstatavęs, kad pareiškėjai neformuluoja reikalavimų dėl viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo ir (ar) galimo neveikimo, o pareiškėjų reikalavimu panaikinti Įstatymo nuostatas iš esmės siekiama spręsti klausimą dėl norminio teisės akto teisėtumo.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. spalio 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose nustatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT37-A-S26/2019, 2020 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KT45-A-S41/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT9-A-S9/2021).

7. Kaip minėta, iš pareiškėjų prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjai galimą savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su VĮ Registrų centro 2022 m. rugpjūčio 12 d. raštu „Dėl asmens kodo“, kuriuo, be kita ko, vadovaujantis, Įstatymo 8 straipsniu, netenkintas pareiškėjų prašymas pakeisti jų dukros asmens kodą ir atmestas pareiškėjų reikalavimas sudaryti jų sūnaus asmens kodą naudojant pareiškėjų nurodytą skaitmenų ir raidžių junginį. Šiame VĮ Registrų centro rašte pareiškėjams išaiškinta, kad jame pateiktas atsakymas, kaip VĮ Registrų centro priimtas administracinis sprendimas, per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) nustatyta tvarka.

Minėta ir tai, kad Komisija 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimu, konstatavusi, kad pareiškėjų pateiktas skundas neatitinka formos ir turinio reikalavimų, taip pat pažymėjusi, kad, be kita ko, pareiškėjai kartu su skundu Komisijai pateikia ir VĮ Registrų centro 2022 m. rugpjūčio 12 d. raštą „Dėl asmens kodo“, tačiau jo neginčija (neprašo panaikinti), nustatė pareiškėjams 14 dienų terminą šio skundo trūkumams pašalinti. Iš Konstituciniam Teismui pateikto prašymo ir jo priedų nematyti, kad pareiškėjai per nustatytą terminą būtų šalinę Komisijos 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimu nustatytus skundo trūkumus. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. rugsėjo 26 d. nutartyje, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundą, kaip minėta, taip pat buvo konstatuota, kad pareiškėjai neformuluoja reikalavimų dėl viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo ir (ar) galimo neveikimo.

7.1. ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pagal ABTĮ 28 straipsnio 1 dalį (2020 m. birželio 11 d. redakcija), administracinių ginčų komisijos sprendimą, priimtą ne teismo tvarka išnagrinėjus administracinį ginčą, galima skųsti administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

7.2. ABTĮ 33 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad dėl teismo pirmininko ar teisėjo nutarties atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą) gali būti duodamas atskirasis skundas. Pagal ABTĮ 152 straipsnį, atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo nutarties paskelbimo ar jos patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos (2, 3 dalys).

7.3. Iš pareiškėjų prašymo, jo priedų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nematyti, kad pareiškėjai dėl jų prašymo priimtą VĮ Registrų centro 2022 m. rugpjūčio 12 d. raštą „Dėl asmens kodo“ būtų skundę ABTĮ nustatyta tvarka.

7.4. Vadinasi, pareiškėjai prieš kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų ABTĮ nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, ir, laikydamiesi šiame įstatyme nustatytos tvarkos, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti.

8. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, neišnaudojęs visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir nebegalėdamas jų išnaudoti, asmuo, pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį, neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT161-A-S148/2020, 2022 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S76/2022).

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

11. Atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą ištirti Įstatymo 8 straipsnio 2, 3 dalių atitiktį Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjų prašymo priteisti jiems išlaidas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-96/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė