Dėl atsisakymo nagrinėti prašymus

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-92/2022, NR. 1A-93/2022

2022 m. spalio 12 d. Nr. KT125-A-S114/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-92/2022 ir Nr. 1A-93/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti du pareiškėjo prašymai Nr. 1A-92/2022 ir Nr. 1A-93/2022 ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų, teisėjų veiksmai taikant ir aiškinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punktą neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjo prašymai Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųsti 2022 m. rugsėjo 26 d., Konstituciniame Teisme gauti 2022 m. rugsėjo 29 d.

3. Konstitucinio Teismo 2022 m. spalio 12 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi, pagal Konstituciją, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų, teisėjų veiksmai taikant ir aiškinant CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punktą neprieštarauja Konstitucijai.

5.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT171-A-S157/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT177-A-S163/2020); Konstitucinis Teismas pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2020 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. KT101-A-S95/2020, 2022 m. rugsėjo 21 d. sprendimas Nr. KT113-A-S104/2022); pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės taikymo klausimų (inter alia 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT89-A-S81/2021, 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr. KT103-A-S94/2022). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymai yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus.

8. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymų turinį ir jų pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas jau ne kartą yra teikęs panašaus pobūdžio prašymus, kuriuos Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti, pareiškėjo kreipimaisi gali būti traktuojami ir kaip turintys piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT83-A-S78/2020, 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT115-A-S106/2021).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija), Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-92/2022 ir Nr. 1A-93/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė