Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-85/2022

2022 m. spalio 5 d. Nr. KT122-A-S112/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-85/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 159 straipsnio 1 dalies nuostatos, kaip jos aiškinamos ir taikomos administracinių teismų praktikoje, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ABTĮ nuostatoms.

2. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. balandžio 23 d. ir 2022 m. gegužės 4 d. nutartimis, kuriomis atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje ir prašymas grąžintas pareiškėjui, konstatavus, kad prašymas paduotas praleidus ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, o šio termino atnaujinti nėra pagrindo.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugsėjo 1 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar ABTĮ 159 straipsnio 1 dalies nuostatos, kaip jos aiškinamos ir taikomos administracinių teismų praktikoje, inter alia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. balandžio 23 d. ir 2022 m. gegužės 4 d. nutartyse, neprieštarauja Konstitucijai.

5.1. Iš pareiškėjo prašymo ir jame pateiktų teiginių matyti, kad pareiškėjas ne abejoja ginčijamos ABTĮ 159 straipsnio 1 dalies atliktimi Konstitucijai, o iš esmės kvestionuoja teismų formuojamą nurodytos ABTĮ nuostatos aiškinimo ir taikymo praktiką ir ja remiantis dėl pareiškėjo priimtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2021 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. KT64-A-S59/2021, 2022 m. gegužės 4 d. sprendimas Nr. KT53-A-S49/2022).

5.3. Taigi ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

6. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis neprieštarauja ABTĮ nuostatoms.

6.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, jis netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT212-A-S195/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT18-A-S18/2021, 2022 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2022).

6.2. Taigi ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-85/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         
Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė