Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-84/2022

2022 m. spalio 5 d. Nr. KT121-A-S111/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-84/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 7, 8, 10 punktų, 3 straipsnio 1, 4 dalių, 4 straipsnio (2011 m. birželio 30 d. redakcija) 2 dalies, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2022 m. balandžio 5 d. nutarimo atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad generalinis prokuroras 2022 m. balandžio 5 d. nutarimu netenkino pareiškėjo prašymo kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022 m. balandžio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl minėto generalinio prokuroro nutarimo kaip nenagrinėtiną teisme. Vilniaus apygardos teismas 2022 m. birželio 16 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. balandžio 28 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugpjūčio 24 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi, pagal Konstituciją, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 7, 8, 10 punktų, 3 straipsnio 1, 4 dalių, 4 straipsnio (2011 m. birželio 30 d. redakcija) 2 dalies, taip pat generalinio prokuroro 2022 m. balandžio 5 d. nutarimo atitiktį Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai.

Pareiškėjo prašymas iš esmės grindžiamas tuo, kad, pasak jo, generalinio prokuroro nutarimas, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, ir dėl pareiškėjo priimti teismų sprendimai yra nemotyvuoti, neargumentuoti, priimti, pasak pareiškėjo, remiantis ydingai suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, todėl, pasak pareiškėjo, prieštarauja Konstitucijai.

5.1. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo pažymėtina, kad nors pareiškėjas prašo ištirti jo prašyme nurodyto ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, iš prašymo visumos matyti, jog pareiškėjas iš esmės nesutinka su dėl jo priimtomis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. balandžio 28 d., Vilniaus apygardos teismo 2022 m. birželio 16 d. nutartimis, taip pat, kaip minėta, kvestionuoja generalinio prokuroro 2022 m. balandžio 5 d. nutarimo atitiktį Konstitucijai.

5.2. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT94-A-S86/2021, 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KT187-A-S173/2021, 2022 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. KT33-A-S32/2022); pagal Konstituciją, Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT16-A-S16/2021, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT95-A-S86/2022). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.3. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-84/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė