Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo trūkumų šalinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-78/2022 TRŪKUMŲ PAŠALINIMO

2022 m. rugsėjo 28 d. Nr. KT119-A-S109/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-78/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad jis atlieka laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Pareiškėjas kreipėsi į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – Pravieniškių PN-AK) administraciją su prašymu dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo galimybės. Pravieniškių PN-AK 2021 m. rugpjūčio 12 d. raštu, vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) (toliau – BVK 158 straipsnis) 2 punktu, atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendimu pareiškėjo skundas dėl Pravieniškių PN-AK 2021 m. rugpjūčio 12 d. rašte išdėstyto atsakymo į pareiškėjo prašymą pripažintas nepagrįstu.

Kauno apylinkės teismas 2022 m. kovo 21 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl minėtų Pravieniškių PN-AK rašto ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimo. Kauno apygardos teismas 2022 m. balandžio 19 d. neskundžiama nutartimi Kauno apylinkės teismo 2022 m. kovo 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugpjūčio 18 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) yra nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai, be kita ko, prašyme turi būti nurodyti prašymą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai, įskaitant pagrindžiančius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (67straipsnio 1 dalies 10 punktas). Prašyme taip pat turi būti aiškiai, tiksliai ir suprantamai suformuluota šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija (671 straipsnio 2 dalis).

5. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatas, kuriomis reglamentuojamas subjektų, turinčių teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašymų Konstituciniam Teismui turinys, yra pažymėjęs, kad pareiškėjo pozicija dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, prašyme turi būti išdėstyti teisiniai motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies, punkto) atitikties konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms; prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį nenurodžius inter alia teisinių motyvų, pagrindžiančių pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies) ar punkto atitikties konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį, ir tokį prašymą priėmus nagrinėti Konstituciniame Teisme ir pagal jį pradėjus bylą būtų suvaržytos ir suinteresuoto asmens – valstybės institucijos, išleidusios ginčijamą teisės aktą, teisės, nes suinteresuotam asmeniui taptų sunkiau teikti paaiškinimus dėl pareiškėjo argumentų ir rengtis teisminiam nagrinėjimui (inter alia 2004 m. balandžio 16 d., 2012 m. balandžio 25 d., 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimai).

Pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pateiktas Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto aiškinimas mutatis mutandis taikytinas ir šio įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punktui (inter alia 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai, 2021 m. lapkričio 17 d. sprendimas Nr. KT180-A-S166/2021).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BVK 158 straipsnio 2 punktas, kuriame nustatyta, kad lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų netaikomas asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui.

Pareiškėjo teigimu, jis yra nepagrįstai diskriminuojamas, nes lygtinį paleidimą nedraudžiama taikyti asmenims, padariusiems sunkesnius nusikaltimus, už kuriuos numatytos didesnės laisvės atėmimo bausmės. Pasak pareiškėjo, asmenys, nurodyti BVK 158 straipsnio 2 punkte, negali anksčiau laiko grįžti į visuomenę, integruotis joje, pasinaudoti socialinės reabilitacijos programomis, jie atsiduria prastesnėje padėtyje, palyginti su kitais asmenimis, kuriems lygtinis paleidimas gali būti taikomas, nepaisant to, kad šie asmenys yra padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, taip pat ir prieš nepilnamečius. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad, taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų, nuteistiesiems suteikiama motyvacija taisytis, laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų, sudaromos sąlygos išeiti į laisvę pasiruošusiems. Nepagrįstai atimant iš pareiškėjo šią galimybę, pareikėjo manymu, yra žeminamas jo orumas.

6.1. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo nustatyta, kad prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

6.1.1. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 29  straipsnio nuostatas, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas nevienodas (diferencijuotas) teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingoje padėtyje, atžvilgiu.

Pareiškėjas, grįsdamas savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 29 straipsniui, nepateikia teisinių argumentų, pagrindžiančių, kodėl, jo manymu, asmenys, atliekantys įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir specifiką, negali būti vertinami skirtingai, palyginti su asmenimis, padariusiais kitokio pobūdžio nusikalstamas veikas; kodėl asmenys, padarę skirtingo pobūdžio nusikalstamas veikas, pagal Konstituciją, turėtų būti laikomi esantys vienodoje padėtyje.

6.1.2. Pareiškėjas nepateikia jokių konstitucinių argumentų, kodėl, jo nuomone, ginčijamas teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai.

6.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalį (2019 m. liepos 16 d. redakcija), nustačius, kad šio įstatymo 67straipsnyje nurodytas prašymas ir (ar) jo priedai neatitinka 671 straipsnyje, išskyrus 1 dalies 6 ir 7 punktus ir 3 dalį, nustatytų reikalavimų, nustatomas pakankamas, bet ne trumpesnis kaip 7 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas trūkumams pašalinti; spręsdamas šį klausimą Konstitucinio Teismo pirmininkas priima potvarkį; pareiškėjui per šį terminą kreipusis į Konstitucinį Teismą su prašymu, kuriuo šalinami trūkumai, arba pasibaigus šiam terminui, pradėtas išankstinis tyrimas tęsiamas toliau.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucinio Teismo įstatymas negali būti aiškinamas kaip užkertantis kelią Konstituciniam Teismui sprendimu nustatyti pareiškėjo prašymo trūkumus ir terminą šiems trūkumams pašalinti; kitaip aiškinant Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatas, esą Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 1 dalį spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo, neturi įgaliojimų nustatyti, kad pareiškėjo prašymas turi trūkumų, taip pat nustatyti šių trūkumų pašalinimo termino, pareiškėjui būtų užkirstas kelias tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, o Konstitucinis Teismas negalėtų vykdyti konstitucinio teisingumo ir garantuoti Konstitucijos viršenybės teisės sistemoje, veiksmingai apginti asmens konstitucinių teisių ar laisvių (inter alia 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. KT99-A-S94/2020, 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. KT136-A-S126/2021, 2021 m. spalio 6 d. sprendimas Nr. KT163-A-S151/2021).

6.3. Atsižvelgiant į nustatytus pareiškėjo prašymo ištirti BVK 158 straipsnio 2 punkto atitiktį Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui trūkumus, pareiškėjui nustatytinas terminas juos pašalinti – iki 2022 m. spalio 27 d.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 4 dalimi, 25, 28 straipsniais, 67straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Nustatyti terminą pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymo Nr. 1A-78/2022 trūkumams pašalinti – iki 2022 m. spalio 27 d.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė