LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-76/2022 DALIES GRĄŽINIMO IR ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2022 m. rugsėjo 28 d. Nr. KT117-A-S107/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-76/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (2021 m. birželio 29 d. redakcija) 17 straipsnis, viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2021 m. rugpjūčio 19 d., 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimai, kuriais pareiškėjas nepriimtas į darbą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos 2021 m. gruodžio 6 d. sprendimas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. kovo 2 d. sprendimas, Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gegužės 17 d. nutartis, taip pat ar Korupcijos prevencijos įstatymui ir Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos apie pareiškėją pateikta informacija.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022 m. kovo 2 d. sprendimu pareiškėjo ieškinį viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei dėl nepriėmimo į darbą ir su tuo susijusių reikalavimų atmetė. Šį Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą pareiškėjas apskundė Vilniaus apygardos teismui, kuris 2022 m. gegužės 17 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Iš pareiškėjo prašymo, jo priedų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nematyti, kad pareiškėjas nurodytą apeliacinės instancijos teismo nutartį būtų skundęs kasacine tvarka.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugpjūčio 11 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

4.1. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

4.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose nustatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT37-A-S26/2019, 2020 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KT45-A-S41/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT9-A-S9/2021).

5. Kaip minėta, pareiškėjas, be kita ko, prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Korupcijos prevencijos įstatymo (2021 m. birželio 29 d. redakcija) 17 straipsnis.

5.1. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas galimą savo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimą sieja su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. kovo 2 d. sprendimu ir apeliacinės instancijos Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gegužės 17 d. nutartimi.

5.2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 340 straipsnio 1 dalį, apeliacinės instancijos teismų sprendimai ir nutartys CPK XVII skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti apskųsti ir peržiūrėti kasacine tvarka. CPK 342 straipsnyje nustatyta, kad kasacinį skundą gali paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Pagal CPK 345 straipsnį (2011 m. birželio 21 d. redakcija), kasacinis skundas gali būti paduotas per tris mėnesius nuo skundžiamo sprendimo, nutarties įsiteisėjimo dienos (1 dalis); asmenims, praleidusiems kasacinio skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujintas; pareiškimas dėl praleisto kasacinio skundo padavimo termino atnaujinimo negali būti tenkinamas, jeigu jis paduotas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2 dalis).

5.3. Kaip minėta, iš pareiškėjo prašymo, jo priedų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nematyti, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gegužės 17 d. nutartį būtų skundęs kasacine tvarka.

5.4. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų CPK nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių.

5.5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą, prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

5.6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui šią prašymo dalį.

6. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti prašyme nurodytų viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės sprendimų, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos sprendimo, teismų sprendimų atitiktį Konstitucijai, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos apie pareiškėją pateiktos informacijos atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymui ir Konstitucijai.

6.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, jo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų; pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. KT40-A-S38/2021, 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. KT197-A-S183/2021, 2022 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. KT56-A-S51/2022).

6.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti prašyme nurodytų viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės sprendimų, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos sprendimo, teismų sprendimų atitiktį Konstitucijai, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos apie pareiškėją pateiktos informacijos atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymui ir Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.4. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-76/2022 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (2021 m. birželio 29 d. redakcija) 17 straipsnis.

2. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-76/2022 ištirti, ar viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2021 m. rugpjūčio 19 d., 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimai, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos 2021 m. gruodžio 6 d. sprendimas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. kovo 2 d. sprendimas, Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gegužės 17 d. nutartis, taip pat ar Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos apie pareiškėją pateikta informacija.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė