LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-80/2022

2022 m. rugsėjo 21 d. Nr. KT113-A-S104/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-80/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti, ar jo nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų veiksmai, be kita ko, taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 straipsnio 1 dalies (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 345 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 350 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2011 m. birželio 21 d. redakcija) nuostatas ir priimant 2022 m. liepos 21 d. nutartį, atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugpjūčio 22 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019); pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT26-A-S24/2020, 2020 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. KT38-A-S35/2020), spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2020, 2022 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. KT107-A-S98/2022); pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų (inter alia 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. KT115-A-S107/2020, 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. KT86-A-S78/2022). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja teisėjų veiksmai, be kita ko, taikant pareiškėjo išvardytas Civilinio proceso kodekso nuostatas ir priimant jo nurodytą nutartį, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį ir pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas yra teikęs panašaus pobūdžio prašymų, kuriuos Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti, pareiškėjo kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. KT48-A-S35/2019, 2021 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2021, 2022 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. KT107-A-S98/2022).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija), Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-80/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė