Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-69/2022

2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. KT109-A-S100/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]), [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]), [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-69/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas tiek, kiek juose nėra nustatyta pareiškėjų teisė kreiptis į teismą dėl patirtos žalos atlyginimo, taip pat nenustatyta, kad patirtos išlaidos, išskyrus sumokėtą žyminį mokestį, kai byla nutraukiama, nes ji nenagrinėtina teisme (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 4 punktas), turėtų būti atlyginamos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 30 straipsniams.

2. Pareiškėjai, kaip [duomenys neskelbiami] akcininkai, civilinėje byloje kėlė reikalavimą atlyginti žalą, kurią jie patyrė dėl atsakovų neteisėtų veiksmų [duomenys neskelbiami] atžvilgiu, t. y. administraciniais aktais perdavus šiai bendrovei nekilnojamąjį turtą, vėliau teismams pripažinus tuos aktus neteisėtais, minėtas turtas grąžintas savivaldybei ir perduotas kitam asmeniui ([duomenys neskelbiami]), todėl taip kartu sumažėjo pareiškėjų turimų (turėtų) [duomenys neskelbiami] akcijų vertė.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimu atmetė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] akcininkų ieškinį dėl žalos atlyginimo jiems praleidus ieškinio senaties terminą. Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. gruodžio 20 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimą ir civilinę bylą nutraukė remdamasis tuo, kad pareiškėjai neturi teisės pateikti ieškinio dėl žalos, kurią galimai patyrė [duomenys neskelbiami] kad tokią teisę turi tik pati [duomenys neskelbiami]. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. kovo 31 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. gruodžio 20 d. nutarties peržiūrėjimo.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2022 m. liepos 28 d., Konstituciniame Teisme gautas 2022 m. rugpjūčio 2 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjai prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas, Civilinio proceso kodeksas tiek, kiek nurodyta pareiškėjų.

Pareiškėjų teigimu, yra pažeistos Konstitucijos 23, 30 straipsniuose įtvirtintos jų konstitucinės teisės, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutarė, kad pareiškėjai pagal jų ginčijamus teisės aktus neturi teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, ir civilinę bylą nutraukė, nors, pasak pareiškėjų, įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai (neveikimas) ir, valstybei paėmus dalį privačios nuosavybės turto, pareiškėjams nebuvo atlyginta dėl to patirta didelė žala, taip pat jiems neatlygintos išlaidos už teismo paskirtą ekspertizę dėl žalos dydžio įvertinimo. Todėl, pasak pareiškėjų, ginčijami teisės aktai turėtų būti pakeisti arba papildyti taip, kad nebūtų pažeidžiamos minėtos pareiškėjų konstitucinės teisės.

5.1. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika, 2021 m. gruodžio 20 d. nutartyje, be kita ko, konstatavo, kad asmuo neturi teisės kreiptis į teismą prašydamas apginti ne jo paties, o kito asmens teisę, nes tai reikštų neteisėtą įsikišimą į kito asmens laisvės sritį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-267-611/2019), akcininkas neturi teisės, išskyrus atskirus įstatymuose nustatytus atvejus, kreiptis į teismą gindamas nuo pažeidimo juridinio asmens, kurio akcininkas jis yra, teises; teisės į teisminę gynybą absoliutumo principas nesuteikia teisės akcininkui kreiptis į teismą su bet kokio pobūdžio ieškiniais, reikalaujant apginti kitam asmeniui (juridiniam asmeniui, kurio akcininkas yra ieškovas) priklausančią teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-202-915/2019).

5.2. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo ir tai, kad pareiškėjų interesas išlaikyti bendrovės kapitalą stabilų nesuteikia jiems teisės reikšti ieškinių dėl žalos, kuri sukelta bendrovei trečiųjų asmenų veiksmais, atlyginimo, tokius ieškinius grindžiant bendrosiomis deliktinės atsakomybės normomis, nes žala tiesiogiai padaryta ne pareiškėjams (bendrovės akcininkams), o bendrovei. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad pareiškėjų kaip akcininkų turtinių teisių bendrovėje gynimo būdai yra įtvirtinti įstatymuose (kaip antai, bendrovės organų sprendimų pripažinimas negaliojančiais (Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalis, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 10 dalis), reikalavimas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo (Akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punktas)) ir negali būti aiškinami plečiamai, o visais kitais atvejais akcininkų teisę į investicijų vertės stabilumą gina pati bendrovė.

Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. gruodžio 20 d. nutartyje konstatavo, jog [duomenys neskelbiami] pasinaudojo teise reikalauti žalos, dėl kurios kreipėsi ir pareiškėjai, atlyginimo teismuose, bet šis reikalavimas buvo atmestas.

5.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nors pareiškėjai prašo ištirti Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo, Civilinio proceso kodekso tiek, kiek nurodyta pareiškėjų, atitiktį Konstitucijai, iš esmės jie kvestionuoja teismų formuojamą ginčijamo teisinio reguliavimo dėl bendrovės akcininkų teisės kreiptis į teismą dėl bendrovei trečiųjų asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimo taikymo ir aiškinimo praktiką bei ja remiantis priimtus pareiškėjų civilinę bylą nagrinėjusių teismų sprendimus.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2021 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. KT64-A-S59/2021, 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. KT88-A-S80/2022).

7. Vadinasi, pareiškėjų prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]), [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]), [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-69/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda

                                                         Vytautas Greičius

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                         Janina Stripeikienė