Dėl licencijų

2004-09-29 nutarimas bylos Nr. 52/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1236 "DĖL LICENCIJUOJAMOS TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠO, TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS TELEKOMUNIKACIJŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTUI (1998 M. BIRŽELIO 9 D. REDAKCIJA), 9 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALIMS (1998 M. BIRŽELIO 9 D. REDAKCIJA), 10 STRAIPSNIO 1 DALIAI (1998 M. BIRŽELIO 9 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIMS (2000 M. KOVO 16 D. REDAKCIJA) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIMS (1999 M. KOVO 23 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 146-5311

Dokumento tekstas: