LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-86/2022

2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. KT107-A-S98/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-86/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios institucijų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir jų pareigūnų, politikų, teisėjų, generalinio prokuroro ir kitų prokurorų, kitų valstybės tarnautojų, antstolio veiksmus ir neveikimą, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtų sprendimų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugsėjo 1 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi, pagal Konstituciją, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios institucijų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir jų pareigūnų, politikų, teisėjų, generalinio prokuroro ir kitų prokurorų, kitų valstybės tarnautojų, antstolio veiksmus ir neveikimą, taip pat teismų sprendimų atitiktį Konstitucijai.

4.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT97-A-S88/2022).

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl valstybės pareigūnų, teisėjų ir valstybės tarnautojų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2020, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT97-A-S88/2022), taip pat nevertina valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų veiksmų ar neveikimo (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2021 m. sausio 21 d. sprendimas Nr. KT11-A-S11/2021, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT97-A-S88/2022); pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT79-A-S74/2020, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT97-A-S88/2022).

Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

4.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

7. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį, apimtį ir pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas yra teikęs panašaus pobūdžio prašymų, kuriuos Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti, pareiškėjo kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. KT48-A-S35/2019, 2021 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2021, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT97-A-S88/2022).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija), Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-86/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda

                                                        Vytautas Greičius

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                        Janina Stripeikienė