Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-59/2022

2022 m. rugsėjo 6 d. Nr. KT104-A-S95/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-59/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 369 straipsnio ,,Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai“ 1 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 31 straipsniams ir pripažinti, kad ikiteisminio tyrimo tyrėjas ir teismai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 31 straipsnius.

2. Klaipėdos apylinkės teismas 2021 m. balandžio 16 d. nuosprendžiu pareiškėją pripažino kalta padarius nusikaltimą, nurodytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, ir paskyrė jai šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigodamas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir dalyvauti elgesio pataisos programoje. Klaipėdos apygardos teismas 2021 m. spalio 11 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. vasario 17 d. galutine ir neskundžiama nutartimi, remdamasis, be kita ko, BPK 369 straipsniu, atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2022 m. birželio 16 d., Konstituciniame Teisme gautas 2022 m. birželio 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti BPK 369 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai ir pripažinti, kad ikiteisminio tyrimo tyrėjas ir teismai pažeidė Konstituciją.

5.1. Pareiškėjos manymu, pirmosios instancijos teismas dėl jos priėmė nepagrįstą apkaltinamąjį nuosprendį, apeliacinės instancijos teismas neatliko įrodymų tyrimo, neįsigilino į apeliacinio skundo esmę ir priėmė formalią nutartį, o kasacinės instancijos teismas neteisingai atmetė kasacinį skundą. Pasak pareiškėjos, baudžiamojo proceso metu ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir teisėjai šiurkščiai pažeidė pareiškėjos teisę į teisingą ikiteisminį tyrimą ir teisingą bylos nagrinėjimą teisme.

5.2. Taigi, iš pareiškėjos prašymo matyti, kad nors pareiškėja nurodo, jog prašo ištirti BPK 369 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai, ji iš esmės skundžia ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmus ir nesutinka su dėl jos priimtais teismų sprendimais, inter alia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. vasario 17 d. nutartimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos kasacinį skundą.

5.3. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT94-A-S86/2021, 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KT187-A-S173/2021, 2022 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. KT33-A-S32/2022); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus, Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl valstybės pareigūnų, teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT177-A-S163/2020, 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT116-A-S107/2021); pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT15-A-S15/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.4. Vadinasi, pareiškėjos prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-59/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė

                                                         Gintaras Goda

                                                         Vytautas Greičius

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                        Janina Stripeikienė