Dėl atsisakymo nagrinėti prašymus

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-72/2022, NR. 1A-73/2022 IR NR. 1A-74/2022

2022 m. rugpjūčio 30 d. Nr. KT97-A-S88/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-72/2022, Nr. 1A-73/2022 ir Nr. 1A-74/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti šie pareiškėjo prašymai:

1.1. Prašymas Nr. 1A-72/2022 ištirti įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios institucijų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir jų pareigūnų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų veiksmus ir neveikimą, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. liepos 26 d. nutarties atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

1.2. Prašymas Nr. 1A-73/2022 ištirti įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios institucijų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų, politikų, teisėjų, generalinio prokuroro ir kitų prokurorų, pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų veiksmus ir neveikimą, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gegužės 5 d. nutarčių atitiktį Konstitucijai.

1.3. Prašymas Nr. 1A-74/2022 ištirti įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios institucijų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir jų pareigūnų, teisėjų, generalinio prokuroro ir kitų prokurorų, kitų valstybės tarnautojų veiksmus ir neveikimą, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Vilniaus apygardos administracinio teismo, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros priimtų sprendimų atitiktį Konstitucijai.

2. Pareiškėjo prašymai Nr. 1A-72/2022 ir Nr. 1A-73/2022 Konstituciniam Teismui pateikti 2022 m. rugpjūčio 5 d., o prašymas Nr. 1A-74/2022 – 2022 m. rugpjūčio 9 d.

3. Konstitucinio Teismo 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi, pagal Konstituciją, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti teismų ir prokuratūros procesinių sprendimų, įstatymų leidžiamosios, vykdomosios, teisminės valdžios institucijų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų, politikų, teismų teisėjų, generalinio prokuroro ir kitų prokurorų, pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų veiksmų ar neveikimo atitiktį Konstitucijai.

5.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT71-A-S57/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020).

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl valstybės pareigūnų, teisėjų ir valstybės tarnautojų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2020), taip pat nevertina valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų veiksmų ar neveikimo (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2021 m. sausio 21 d. sprendimas Nr. KT11-A-S11/2021); pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT79-A-S74/2020).

Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymai yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus.

8. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymų turinį, apimtį ir pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas yra teikęs panašaus pobūdžio prašymų, kuriuos Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti, pareiškėjo kreipimaisi gali būti traktuojami ir kaip turintys piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. KT48-A-S35/2019, 2021 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2021).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija), Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-72/2022, Nr. 1A-73/2022 ir Nr. 1A-74/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė