LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-63/2022

2022 m. rugpjūčio 30 d. Nr. KT94-A-S85/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-63/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalies, 3 straipsnio, 23 straipsnio 1 dalies, 27 ir 28 straipsnių, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 10 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio 3 dalies 4 punkto, 6 dalies, 14 straipsnio, 21 straipsnio 4 punkto, 23 straipsnio 1 dalies 2 ir 12 punktų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsniui.

2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2015 m. gegužės 18 d. surašė savavališkos statybos aktą dėl savavališkai valstybiniame žemės sklype trinkelėmis išgrįsto valstybinės žemės ploto, neturint statybą leidžiančio dokumento, ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti valstybinės žemės sklype pastatytą statinį – trinkelėmis išgrįstą plotą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. birželio 17 d. sprendimu pareiškėjos ieškinį atsakovei Inspekcijai dėl nuosavybės teisės gynimo dėl pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2021 m. lapkričio 9 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. birželio 17 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. kovo 9 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjos kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarties peržiūrėjimo atsisakė priimti.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. liepos 11 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punktą, pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui turi būti pateiktas per keturis mėnesius nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių terminas sueina ne darbo ar oficialios šventės dieną, paskutine šio termino diena laikytina po šios ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti pirmoji darbo diena (inter alia 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT75-A-S70/2020, 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. KT38-A-S36/2021).

Pažymėtina, kad, kaip minėta, galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl pareiškėjos įsiteisėjo 2022 m. kovo 9 d. Vadinasi, paskutinė Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių termino diena buvo 2022 m. liepos 9 d., t. y. ne darbo diena (šeštadienis). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2022 m. liepos 11 d., t. y. pirmąją po minėtos ne darbo dienos einančią darbo dieną, konstatuotina, kad pareiškėja nepraleido kreipimosi į Konstitucinį Teismą termino.

6. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalies, 3 straipsnio, 23 straipsnio 1 dalies, 27 ir 28 straipsnių, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 10 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio 3 dalies 4 punkto, 6 dalies, 14 straipsnio, 21 straipsnio 4 punkto, 23 straipsnio 1 dalies 2 ir 12 punktų atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėja nurodo, kad Inspekcijos veiksmai prieštarauja Konstitucijai, nes ji veikė ne pagal savo kompetenciją, išplėtė įstatymo galiojimo apimtį. Pasak pareiškėjos, Inspekcijos sprendimas sukėlė neigiamų pasekmių, pažeidė pareiškėjos ir kitų asmenų konstitucines teises.

6.1. Taigi, kaip matyti iš pareiškėjos prašymo, nors pareiškėja teigia, jog ji ginčija Statybos įstatymo bei Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, iš pareiškėjos prašymo visumos matyti, kad iš esmės ji kvestionuoja Inspekcijos 2015 m. gegužės 18 d. surašytus savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius.

6.2. Pažymėtina, kad, pagal Konstituciją, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1, 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. KT40-A-S38/2021, 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. KT197-A-S183/2021, 2022 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. KT15-A-S15/2022).

6.3. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjos prašymo dalį.

7. Kaip minėta, pareiškėja taip pat prašo ištirti Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalies, 3 straipsnio, 23 straipsnio 1 dalies, 27 ir 28 straipsnių, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 10 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio 3 dalies 4 punkto, 6 dalies, 14 straipsnio, 21 straipsnio 4 punkto, 23 straipsnio 1 dalies 2 ir 12 punktų atitiktį Sodininkų bendrijų įstatymui.

7.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT212-A-S195/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT18-A-S18/2021, 2022 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2022).

7.2. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

7.3. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7.4. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjos prašymo dalį.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-63/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė