Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-61/2022 GRĄŽINIMO

2022 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2A-102
Vilnius

1. Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme 2022 m. birželio 29 d. gautas (Konstituciniam Teismui registruotu paštu 2022 m. birželio 27 d. išsiųstas) pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-61/2022 ištirti, ar „Vilniaus universiteto statuto 21 straipsnio 11 dalis, 25 straipsnio 1‒8 dalys, 28 straipsnio 1‒7 dalys, 31 straipsnio 1‒5 dalys, kuriomis nustatytos Vilniaus universiteto ginčų sudarymo komisijos, jų struktūra bei sudėtis, o taip pat pagal Vilniaus universiteto statutą nustatytas teisinis reguliavimas riboja studento teisę kreiptis į teismą ir kita, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1, 2, 3 dalims, 6 straipsnio 1, 2 dalims, 18 straipsniui, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 23 straipsniui, 29 straipsnio 1, 2 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 102 straipsnio 1 daliai, 2 daliai, 105 straipsnio 1 daliai, 106 straipsnio 4 daliai, 107 straipsnio 2 daliai, 3 daliai, 109 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalims, 110 straipsnio 1, 2 dalims, 111 straipsnio 1, 2, 4 dalims, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniam valdžių padalijimo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam teisingumo principui, konstituciniam teisėtų lūkesčių principui, konstituciniam proporcingumo principui, konstituciniam principui pacta sunt servanda, konstitucinio papročio principui, o pagal reguliavimo apimtį ir priėmimo tvarką – neprieštarauja teisinės valstybės principui, Konstitucijos viršenybės principui, Konstitucijos 1 dalies nuostatai, kad Lietuvos valstybė – demokratinė respublika“.

2. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) yra nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai; be kita ko, prašyme turi būti nurodyti prašymą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai, įskaitant pagrindžiančius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (67straipsnio 1 dalies 10 punktas). Prašyme taip pat turi būti aiškiai, tiksliai ir suprantamai suformuluota šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija (671 straipsnio 2 dalis).

3. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo buvo nustatyta, kad jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalį (2019 m. liepos 16 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. liepos 20 d. potvarkiu Nr. 2A-80 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ pareiškėjui buvo nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti – iki 2022 m. rugpjūčio 18 d.

4. Pareiškėjas minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku papildomos informacijos Konstituciniam Teismui nepateikė.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas per nustatytą terminą nepašalino šiame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nurodytų prašymo trūkumų.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punkte nustatyta, kad Konstitucinio Teismo pirmininkas savo iniciatyva arba teisėjo siūlymu grąžina pareiškėjui prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį, prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT178-A-S164/2020, 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. KT25-A-S25/2021).

Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2022 m. vasario 24 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą ištirti Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vilniaus universiteto statuto 21 straipsnio 11 dalies, 25 straipsnio 1‒8 dalių, 28 straipsnio 1‒7 dalių, 31 straipsnio 1‒5 dalių, Vilniaus universiteto statuto tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jame nustatytas teisinis reguliavimas riboja studento teisę kreiptis į teismą, atitiktį, be kita ko, pagal reguliavimo apimtį ir priėmimo tvarką, Konstitucijai per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi,

grąžinamas pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-61/2022.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė