Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-37/2022

2022 m. liepos 7 d. Nr. KT87-A-S79/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-37/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjos prašymas ištirti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 5 punkto (2008 m. gegužės 22 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 15 punkto tiek, kiek juose nenumatyta bankroto administratoriaus pareigos sutvarkyti administruojamos įmonės paliktas atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą (arba organizuoti jų sutvarkymą) išimčių tais atvejais, kai likviduojama įmonė neturi lėšų ir (ar) jokio turto, iš kurio panaudotos administravimo lėšos galėtų būti tam skirtos, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 3 daliai, 54 straipsnio 1 daliai.

2. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. lapkričio 19 d. sprendimu atmestas pareiškėjos skundas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos 2020 m. kovo 2 d. ir 2020 m. gegužės 8 d. privalomųjų nurodymų (toliau – Privalomieji nurodymai), kuriais pareiškėjos bankroto (nemokumo) administratorius buvo įpareigotas priduoti atliekų tvarkytojams pareiškėjos paliktas nesutvarkytas mišrias statybines atliekas, taip pat dėl Departamento 2020 m. kovo 31 d. ir 2020 m. birželio 15 d. sprendimų, kuriais Privalomieji nurodymai palikti nepakeisti, panaikinimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. gruodžio 22 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. lapkričio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. balandžio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio (2019 m. kovo 21 d. redakcija) 4 dalį kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjos ginčijamo Įmonių bankroto įstatymo, galiojusio iki 2019 m. gruodžio 31 d., 31 straipsnio „Administratoriaus teisės ir pareigos likviduojant bankrutavusią įmonę“ 5 punkte (2008 m. gegužės 22 d. redakcija) buvo nustatyta, kad, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius įstatymų nustatyta tvarka sutvarko atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą.

Ginčijamo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo, įsigaliojusio 2020 m. sausio 1 d., 66 straipsnio „Paskirto nemokumo administratoriaus funkcijos ir teisės bankroto proceso metu“ 1 dalies 15 punkte nustatyta, kad paskirtas nemokumo administratorius bankroto proceso metu organizuoja atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymą.

Taigi pareiškėjos ginčijamose nuostatose įtvirtintas teisinis reguliavimas yra susijęs su bankroto (nemokumo) administratoriaus teisėmis ir pareigomis bankroto proceso metu.

6. Kaip minėta, pareiškėja Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 5 punkto (2008 m. gegužės 22 d. redakcija) ir Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 15 punkto atitiktimi Konstitucijai abejoja tiek, kiek juose nenumatyta bankroto administratoriaus pareigos sutvarkyti administruojamos įmonės paliktas atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą (arba organizuoti jų sutvarkymą) išimčių tais atvejais, kai likviduojama įmonė neturi lėšų ir (ar) jokio turto, iš kurio panaudotos administravimo lėšos galėtų būti tam skirtos.

6.1. Sprendžiant dėl pareiškėjos prašymo priimtinumo, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. gruodžio 22 d. nutartyje nurodė, kad šioje byloje nėra ginčo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja (jos administravimą vykdantis subjektas), kaip atliekų turėtoja, turėjo (turi) pareigą sutvarkyti atliekas; šioje byloje ginčas kilo dėl faktinės aplinkybės – ar 2019 metais priimtame patikrinimo akte, kurio pagrindu priimti Privalomieji nurodymai, užfiksuotos atliekos yra tos pačios atliekos, kurios buvo užfiksuotos kaip nesutvarkytos 2014 metais, t. y. šioje byloje pareiškėja siekė įrodyti, kad 2014 metais užfiksuotos atliekos buvo sutvarkytos, o 2019 metais užfiksuotos atliekos yra kitų asmenų sukauptos atliekos.

6.2. Taigi dėl pareiškėjos priimti teismų sprendimai, kuriuos pareiškėja nurodo kaip galimai pažeidusius jos konstitucines teises ar laisves, buvo priimti ne ginčijamų nuostatų tiek, kiek nurodyta pareiškėjos, pagrindu.

6.3. Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2022 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. KT21-A-S20/2022).

6.4. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 5 punkto (2008 m. gegužės 22 d. redakcija) ir Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 15 punkto tiek, kiek juose nenumatyta bankroto administratoriaus pareigos sutvarkyti administruojamos įmonės paliktas atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą (arba organizuoti jų sutvarkymą) išimčių tais atvejais, kai likviduojama įmonė neturi lėšų ir (ar) jokio turto, iš kurio panaudotos administravimo lėšos galėtų būti tam skirtos, atitiktį Konstitucijai.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

8. Atsižvelgiant į tas, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-37/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė