Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-29/2022

2022 m. gegužės 18 d. Nr. KT61-A-S56/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-29/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjos prašymas ištirti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 650 straipsnio 3 dalies (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija) (toliau – CPK 650 straipsnio 3 dalis) tiek, kiek joje nustatytas teisinis reguliavimas, pareiškėjos teigimu, paneigia išieškotojo teisę pasirinkti antstolį bylose dėl pinigų sumų išieškojimo, taip pat nepagrįstai apriboja ūkinės veiklos laisvę ir antstolių konkurenciją vykdant vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4, 5 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su antstolio 2021 m. kovo 29 d. patvarkymu, kuriuo, vadovaudamasis, be kita ko, ginčijamu teisiniu reguliavimu, antstolis atsisakė priimti vykdyti pareiškėjos pateiktą vykdomąjį dokumentą. Dėl šio patvarkymo pareiškėja pateikė antstoliui skundą, tačiau šis jo netenkino ir pareiškėjos skundą persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestas.

Vilniaus apygardos teismas 2021 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atmetė pareiškėjos atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. balandžio 30 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. gruodžio 29 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 23 d. nutarties peržiūrėjimo.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. kovo 28 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio (2019 m. kovo 21 d. redakcija) 4 dalį kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjos ginčijamoje CPK 650 straipsnio 3 dalyje nustatyta:

„Vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams paskirsto Antstolių informacinė sistema Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka: proporcingai visiems toje veiklos teritorijoje veikiantiems antstoliams atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdomųjų dokumentų kategorijas ir išieškotinų sumų dydžius, taip pat užtikrinant, kad naujas vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš to paties skolininko būtų paskirtas vykdyti antstoliui, jau vykdančiam išieškojimą iš šio skolininko, išskyrus atvejus, kai naujas vykdomasis dokumentas nėra vykdytinas šio antstolio veiklos teritorijoje.“

Taigi CPK 650 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti teisinis reguliavimas, pagal kurį, be kita ko, vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams nustatyta tvarka paskirsto Antstolių informacinė sistema.

5.1. Grįsdama savo abejones dėl CPK 650 straipsnio 3 dalies tiek, kiek nurodyta, atitikties Konstitucijai, pareiškėja pažymi, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu revizuojama anksčiau įgyvendintos antstolių institucinės reformos esmė, tikslai ir principai, t. y. pažeidžiamas laisvas antstolio pasirinkimo principas, panaikinama antstolių konkurencija, iniciatyva ir išieškojimo efektyvumas. Pareiškėjos teigimu, įstatymų leidėjas, įtvirtindamas ginčijamą teisinį reguliavimą, siekė mažiau darbo turintiems antstoliams užtikrinti vienodą darbo krūvį ir didesnes pajamas kitų antstolių sąskaita. Taip pat pareiškėja pažymi, kad CPK 650 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu buvo sugriautas išieškotojų ir antstolių bendradarbiavimas, neigiamai paveikti ir pačių skolininkų interesai, nes ne visų antstolių galimybės kokybiškai ir efektyviai išieškoti skolas yra vienodos. Be to, pasak pareiškėjos, iki CPK 650 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos vykdomųjų dokumentų paskirstymo tvarkos įsigaliojimo antstoliai buvo suinteresuoti efektyviai išieškoti skolas pagal išieškotojų pateiktus vykdomuosius dokumentus, tačiau, įtvirtinus ginčijamą teisinį reguliavimą, antstoliai nebeturi tikslo ir intereso konkuruoti dėl savo paslaugų kokybės, nes bet kuriuo atveju jie gauna vykdomųjų dokumentų; mechanizmas, užtikrinantis išieškotojo interesų apsaugą nuo vykdymo proceso metu neefektyviai veikiančio antstolio, nėra numatytas.

5.2. Taigi, kaip matyti iš pareiškėjos prašymo visumos, savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai pareiškėja iš esmės grindžia ne ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties konkrečioms Konstitucijos nuostatoms ir (ar) principams teisiniu vertinimu, bet abejonėmis dėl CPK 650 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo tikslingumo ir veiksmingumo.

Paminėtina ir tai, kad pareiškėja prašyme taip pat pateikia bendro pobūdžio teiginius inter alia dėl žmogaus teisių ribojimo sąlygų bei Konstitucijos 46 straipsnio 4, 5 dalių, tačiau šių teiginių nesieja su galimu jos konstitucinių teisių ir laisvių pažeidimu.

5.3. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad jis nevykdo teisės aktų konstitucinės kontrolės jų priėmimo tikslingumo aspektu (inter alia 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT52-A-S47/2020, 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT75-A-S70/2020, 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT116-A-S107/2021); prašymai išspręsti teisės aktų konstitucinės kontrolės jų priėmimo tikslingumo aspektu klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT75-A-S70/2020, 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT116-A-S107/2021).

5.4. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-29/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė

                                                         Gintaras Goda

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                        Janina Stripeikienė