LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-36/2022

2022 m. gegužės 18 d. Nr. KT60-A-S55/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-36/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 109 straipsnio 1 daliai, 110 straipsnio 1 daliai.

2. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimu, kuriuo pareiškėjas pripažintas pažeidęs Teismo ekspertų profesinės etikos kodekse įtvirtintą nešališkumo principą ir už tai jam pareikštas įspėjimas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. lapkričio 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą, kuriuo jis prašė panaikinti Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimą, atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama 2021 m. gruodžio 8 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. lapkričio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. balandžio 8 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Teismo ekspertizės įstatymo (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek nurodyta pareiškėjo.

5.1. Pagal Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį Teismo ekspertizės įstatymas (2020 m. birželio 4 d. redakcija) įsigaliojo 2020 m. liepos 1 d. Taigi Teismo ekspertizės įstatymo (2020 m. birželio 4 d. redakcija) nuostatos, kurių atitiktį Konstitucijai ginčija pareiškėjas, negalėjo būti taikomos priimant Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimą, su kuriuo pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą.

5.2. Konstatuotina, kad Teismo ekspertizės įstatymo (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

5.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. KT168-A-S154/2020, 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. KT39-A-S37/2021, 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. KT49-A-S46/2022).

5.4. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Teismo ekspertizės įstatymo (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, neprieštarauja Konstitucijai.

5.5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

6. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-36/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė

                                                         Gintaras Goda

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                        Janina Stripeikienė