LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pareiškėjo patirtų išlaidų atlyginimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PAREIŠKĖJO PATIRTŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO

2022 m. gegužės 11 d. Nr. KT59-A-S54/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą dėl išlaidų, susijusių su dalyvavimu Konstitucinio Teismo teisenoje, atlyginimo.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo atlyginti jo patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu konstitucinės justicijos byloje Nr. 5-A/2021 pagal pareiškėjo prašymą Nr. 1A-224/2020 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 34 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalis (2012 m. spalio 2 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“, jeigu kandidatas į Seimo narius kandidato į Seimo narius anketoje pateikė duomenis, kad jis Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl neatsargios, nesunkios nusikalstamos veikos, tačiau jo teistumas yra išnykęs (panaikintas) ir jis yra laikomas nepriekaištingos reputacijos.

2. Konstitucinis Teismas 2022 m. balandžio 27 d. priėmė nutarimą Nr. KT50-A-N4/2022 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (TAR, 2022-04-27, Nr. 8605, identifikacinis kodas Nr. 2022-08605), kuriame, be kita ko, pripažino, kad Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalis (2012 m. spalio 2 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją Vyriausiosios rinkimų komisijos leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės šio įstatymo nustatytais atvejais pateikiant informaciją apie kandidato pripažinimą kaltu dėl nusikalstamos veikos turi būti vienodai pažymėta: „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“, prieštarauja Konstitucijos 34 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

3. Pareiškėjo prašymas atlyginti patirtas išlaidas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. balandžio 27 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 39 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymą Konstituciniam Teismui pripažinus, kad įstatymas ar kitas Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybės aktas, kurio pagrindu priimtas asmens konstitucines teises ar laisves pažeidžiantis sprendimas, prieštarauja Konstitucijai arba įstatymams, pareiškėjo patirtas būtinas ir pagrįstas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konstitucinio Teismo teisenoje, apmoka valstybės institucija, kurios priimtas teisės aktas (jo dalis) pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai; Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato išlaidų, susijusių su dalyvavimu Konstitucinio Teismo teisenoje, atlyginimo didžiausius dydžius ir jų mokėjimo tvarką.

4.1. Vyriausybė 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymą“ įgaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją patvirtinti minėtų išlaidų didžiausius dydžius ir jų mokėjimo tvarką.

4.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1R-261 patvirtino Išlaidų, susijusių su dalyvavimu Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisenoje, atlyginimo didžiausių dydžių ir jų mokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriame inter alia nustatyta, kad pareiškėjo patirtos išlaidos dėl jo prašymo ir (ar) kitų dokumentų pateikimo Konstituciniam Teismui paštu apmokamos pagal šias paslaugas teikiančio asmens nustatytus įkainius, bet ne daugiau, nei nustatyta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus tvirtinamuose universaliosios pašto paslaugos didžiausiuose tarifuose (3 punktas); pareiškėjo patirtos išlaidos už advokato suteiktas teisines paslaugas surašant pareiškėjo prašymą Konstituciniam Teismui negali viršyti dydžio, kuris apskaičiuojamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamą užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių) sumą padauginus iš 4 (4.1 papunktis).

5. Kaip minėta, Konstitucinis Teismas 2022 m. balandžio 27 d. nutarime, priimtame išnagrinėjus konstitucinės justicijos bylą Nr. 5-A/2021 pagal pareiškėjo prašymą Nr. 1A-224/2020, be kita ko, prieštaraujančiu Konstitucijai pripažino pareiškėjo ginčytą Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje (2012 m. spalio 2 d. redakcija) įtvirtintą teisinį reguliavimą.

6. Iš pareiškėjo prašymo atlyginti patirtas išlaidas ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas prašo priteisti jo prašymo Nr. 1A-224/2020, šio prašymo priedų ir su juo susijusių dokumentų pateikimo Konstituciniam Teismui registruotu paštu išlaidas (2,99 Eur), taip pat išlaidas už advokato teisines paslaugas (1500 Eur).

Pažymėtina, kad pareiškėjo patirtos išlaidos už pašto ir teisines paslaugas neviršija Apraše nustatytų didžiausių dydžių. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į konstitucinės justicijos bylos Nr. 5-A/2021 sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, pareiškėjo advokato darbo laiko sąnaudas ir įvertinus pareiškėjo pateiktus jo patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus, nėra pagrindo pareiškėjo prašomų atlyginti patirtų išlaidų, susijusių su dalyvavimu konstitucinės justicijos byloje Nr. 5-A/2021, nepripažinti būtinomis ir pagrįstomis.

7. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad yra pagrindas atlyginti pareiškėjui jo patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konstitucinio Teismo teisenoje.

8. Minėta, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 39 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalį pareiškėjo patirtas būtinas ir pagrįstas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konstitucinio Teismo teisenoje, apmoka valstybės institucija, kurios priimtas teisės aktas (jo dalis) pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai.

Minėta ir tai, kad Konstitucinio Teismo 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu prieštaraujančiu Konstitucijai pripažintas, be kita ko, pareiškėjo ginčytas Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje (2012 m. spalio 2 d. redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas.

Taigi pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 39 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalį pareiškėjo patirtas būtinas ir pagrįstas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konstitucinio Teismo teisenoje, apmoka Seimas.

Šiame kontekste pažymėtina, kad Seimas nėra juridinis asmuo, neturi savarankiško biudžeto. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 79 straipsnio (2000 m. spalio 10 d. redakcija) 1 dalį Seimo veiklą užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“ (2015 m. gruodžio 9 d. redakcija), 2 punktą, Seimo kanceliarijos paskirtis – padėti Seimui įgyvendinti jo funkcijas ir užtikrinti Seimo veiklą.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo patirtos būtinos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su dalyvavimu Konstitucinio Teismo byloje, kurioje priimtu Konstitucinio Teismo 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu prieštaraujančiu Konstitucijai, be kita ko, pripažintas Seimo priimto Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje (2012 m. spalio 2 d. redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas, atlygintinos iš Seimo kanceliarijos.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 39 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Įpareigoti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją (juridinio asmens kodas 188605295) atlyginti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] 1502,99 Eur (tūkstantį penkis šimtus du eurus devyniasdešimt devynis centus) patirtų išlaidų, susijusių su dalyvavimu konstitucinės justicijos byloje Nr. 5-A/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė