LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-33/2022

2022 m. gegužės 11 d. Nr. KT56-A-S51/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-33/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus 2018 m. vasario 13 d. nutarimas (toliau – Policijos 2018 m. vasario 13 d. nutarimas), Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. lapkričio 3 d. sprendimas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gruodžio 8 d. nutartis.

Pareiškėjas taip pat prašo išaiškinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tvarką.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. balandžio 6 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Policijos 2018 m. vasario 13 d. nutarimo, jo prašyme nurodytų teismų sprendimų atitiktį Konstitucijai.

4.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. KT40-A-S38/2021, 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. KT197-A-S183/2021).

4.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti Policijos 2018 m. vasario 13 d. nutarimo, jo prašyme nurodytų teismų sprendimų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

5. Pareiškėjas taip pat prašo išaiškinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tvarką, t. y. suteikti teisinę konsultaciją.

5.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas teisinių konsultacijų nei dalyvavusiems byloje asmenims, nei kitiems asmenims neteikia (inter alia 2004 m. balandžio 6 d., 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimai, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020). Tokie prašymai, kuriuose prašoma suteikti teisines konsultacijas, yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas suteikti teisinę konsultaciją yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-33/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė