Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-11/2022 GRĄŽINIMO

2022 m. balandžio 20 d. Nr. KT46-A-S43/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-11/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniam teisingumo principui neprieštaravo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2002 m. birželio 4 d. redakcija) (toliau – DK) 255 straipsnio 2 punktas tiek, kiek pagal jį darbdaviui padarytą materialinę žalą visa apimtimi turi atlyginti tiek tas darbuotojas, kuris padarė tyčinį nusikaltimą, tiek tas darbuotojas, kuris padarė neatsargų nusikaltimą.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas, darbo metu vairuodamas automobilį, sukėlė eismo įvykį, kurio metu sunkiai sužalojo asmens sveikatą, todėl buvo pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 3 dalyje nurodytą nusikaltimą dėl neatsargumo. Vykdydamas teismo sprendimą pareiškėjo darbdavys atlygino eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui neturtinę žalą.

Pareiškėjas, nesutikdamas su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu, kuriuo iš pareiškėjo jo darbdaviui nutarta išieškoti neturtinę žalą regreso tvarka, kreipėsi į teismą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu atmetė pareiškėjo ieškinį ir iš pareiškėjo jo buvusio darbdavio naudai priteisė neturtinės žalos regreso tvarka atlyginimą. Vilniaus apygardos teismas, nors ir pakeitė šalių ginčui išspręsti taikytinas materialiosios teisės normas (nusprendė, kad šalių ginčui taikytinos ne Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, o, be kita ko, DK 255 straipsnyje nustatytas teisinis reguliavimas), 2021 m. lapkričio 3 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. sausio 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. vasario 9 d.

Šį prašymą elektroninių ryšių priemonėmis pateikė ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė advokato padėjėjas [duomenys neskelbiami].

4. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo buvo nustatyta, kad prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10, 11 punktuose, 2, 3 dalyse nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. kovo 7 d. potvarkiu Nr. 2A-23 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ (toliau – Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. kovo 7 d. potvarkis) buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo trūkumams pašalinti.

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. kovo 7 d. potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė patikslintą prašymą.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

6. Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 26 d. redakcija) nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai, be kita ko, tai, kad prašymas turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens arba jo atstovo; kai prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu (671 straipsnio 3 dalis (2021 m. birželio 17 d. redakcija)).

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) „Atstovavimas Konstituciniame Teisme“ dalyvaujantys byloje asmenys savo bylas Konstituciniame Teisme gali vesti patys arba per atstovus (1 dalis); dalyvaujančių byloje asmenų atstovais (pagal pavedimą) Konstituciniame Teisme gali būti advokatai (5 dalis).

Minėta, kad pareiškėjo prašymą elektroninių ryšių priemonėmis pateikė ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė advokato padėjėjas [duomenys neskelbiami].

Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. kovo 7 d. potvarkiu konstatuota, kad advokato padėjėjo [duomenys neskelbiami] surašytas, pasirašytas ir pareiškėjo [duomenys neskelbiami] vardu Konstituciniam Teismui pateiktas prašymas yra pateiktas netinkamo atstovo, todėl buvo nustatytas terminas, be kita ko, šiam pareiškėjo prašymo trūkumui pašalinti.

Pareiškėjo patikslintą prašymą elektroninių ryšių priemonėmis Konstituciniam Teismui pateikė ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė taip pat advokato padėjėjas [duomenys neskelbiami]. Pareiškėjas patikslintą prašymą teikdamas elektroninių ryšių priemonėmis pasirašė ne elektroniniu parašu.

Vadinasi, pareiškėjo prašymas ir šalinant prašymo trūkumus Konstituciniam Teismui pateiktas patikslintas prašymas yra pateikti ir pasirašyti netinkamo atstovo arba paties pareiškėjo pasirašyti netinkamai.

8. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo patikslintas prašymas yra pateiktas ir pasirašytas netinkamo atstovo arba paties pareiškėjo pasirašytas netinkamai, nėra pagrindo svarstyti, ar pareiškėjas pašalino kitus Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. kovo 7 d. potvarkyje nurodytus prašymo trūkumus.

9. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas nepašalino Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. kovo 7 d. potvarkyje nurodytų prašymo trūkumų.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) grąžinamas pareiškėjui.

11. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą.

12. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 671 straipsnio 3 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-11/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė