Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-19/2022

2022 m. balandžio 13 d. Nr. KT44-A-S42/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-19/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 161 straipsnio 1 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų panaikinimo, įpareigojimo šią tarnybą atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo iš dalies tenkino ir pareiškėjui priteisė jo patirtą neturtinę žalą, likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2021 m. vasario 24 d. neskundžiama nutartimi inter alia atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą, be kita ko, pakeitęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą ‒ sumažinęs pareiškėjui priteistą neturtinės žalos atlyginimo sumą.

LVAT 2022 m. vasario 23 d. neskundžiama nutartimi, remdamasis inter alia ABTĮ 161 straipsnio 1 dalimi, atsisakė priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą minėtoje administracinėje byloje.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. kovo 9 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti ABTĮ 161 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai.

5.1. ABTĮ 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja LVAT pirmininko sudaryta teisėjų kolegija; nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis vadovaujamasi ABTĮ 33 straipsniu; taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka ABTĮ 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

5.2. Pasak pareiškėjo, pagal ginčijamą ABTĮ nuostatą jo prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėjo Konstituciją ir įstatymus pažeidusio LVAT sudaryta teisėjų kolegija, kurios atsisakymas priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje vertintinas kaip prieštaraujantis Konstitucijai. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo ir LVAT teisėjai šiurkščiai pažeidė pareiškėjo konstitucines teises į nuosavybę ir teisminę gynybą.

6. Taigi iš pareiškėjo prašymo matyti, kad nors pareiškėjas nurodo, jog prašo ištirti ABTĮ 161 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai, jis iš esmės nesutinka su dėl jo priimtais teismų sprendimais, inter alia LVAT 2022 m. vasario 23 d. nutartimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje.

6.1. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT94-A-S86/2021, 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KT187-A-S173/2021, 2022 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. KT33-A-S32/2022); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2020 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. KT101-A-S95/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT177-A-S163/2020, 2021 m. lapkričio 10 d. sprendimas Nr. KT179-A-S165/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti ABTĮ 161 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-19/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė