Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-13/2022

2022 m. balandžio 6 d. Nr. KT42-A-S41/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-13/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 priedo 2.5 papunktis (2017 m. gruodžio 12 d. redakcija) tiek, kiek pagal jame nustatytą teisinį reguliavimą, pasak pareiškėjo, į faktinį karinės, pasienio ir vidaus reikalų tarnybos laiką neįskaitomas laikas, buvęs iki 1994 m. gruodžio 31 d., kuriuo asmenys buvo aukštųjų ir (ar) specialiųjų vidaus reikalų, saugumo, karo ir kitų mokyklų kursantais, klausytojais ir kuriuo iš jiems priskaičiuotų pajamų buvo išskaitomas fizinių asmenų pajamų mokestis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 25 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių į jo pensijų socialinio draudimo stažą įskaityti mokymosi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno aukštesniojoje policijos mokykloje (toliau – Policijos mokykla) laikotarpį nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 m. liepos 1 d. Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. spalio 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. spalio 20 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. spalio 22 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. vasario 11 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 priedo ,,Laikotarpiai, prilyginami stažui“ 2.5 papunkčio (2017 m. gruodžio 12 d. redakcija) tiek, kiek pagal jame nustatytą teisinį reguliavimą, pasak pareiškėjo, į faktinį karinės, pasienio ir vidaus reikalų tarnybos laiką neįskaitomas laikas, buvęs iki 1994 m. gruodžio 31 d., kuriuo asmenys buvo aukštųjų ir (ar) specialiųjų vidaus reikalų, saugumo, karo ir kitų mokyklų kursantais, klausytojais ir kuriuo iš jiems priskaičiuotų pajamų buvo išskaitomas fizinių asmenų pajamų mokestis, atitiktį Konstitucijai.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 priedo 2.5 papunktyje (2017 m. gruodžio 12 d. redakcija) nustatyta, kad asmens pensijų socialinio draudimo stažui, be kita ko, prilyginamas iki 1994 m. gruodžio 31 d. buvęs faktinis karinės, pasienio ir vidaus reikalų tarnybos laikas (išskyrus tarnybą naikintojų ir liaudies gynėjų būriuose ir batalionuose); į faktinį karinės, pasienio ir vidaus reikalų tarnybos laiką neįskaitomas laikas, kuriuo šie asmenys buvo aukštųjų ir (ar) specialiųjų vidaus reikalų, saugumo, karo ir kitų mokyklų kursantais, klausytojais.

5.1. Pareiškėjo teigimu, teismai nepagrįstai nurodė, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog pareiškėjas laikotarpiu nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 m. liepos 1 d., kai buvo Policijos mokyklos klausytojas, atliko pareigūno funkcijas ir gavo kokių nors išmokų už atliekamą tarnybą, taip pat kad minėtu laikotarpiu pareiškėjui buvo mokamas ne užmokestis už tarnybą, bet piniginis aprūpinimas. Pareiškėjo vertinimu, mokymosi Policijos mokykloje laikotarpiu jo gautas pajamas, iš kurių buvo išskaitomas fizinių asmenų pajamų mokestis, pripažinus užmokesčiu už tarnybą, o ne kursanto (klausytojo) stipendija, šis laikotarpis turėtų būti įskaičiuotas į pensijų socialinio draudimo stažą.

5.2. Šiame kontekste paminėtina, kad, kaip pažymėta Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. spalio 22 d. sprendime, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatytą faktą, jog asmeniui mokymosi laikotarpiu buvo mokamas atlyginimas, priedai ir atitinkama suma nuo viso atlyginimo į valstybės biudžetą, laiko esminiu konstatuojant jo mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpio atitiktį faktiniam tarnavimui vidaus reikalų sistemoje ir šį laikotarpį traktuojant sudedamąja to asmens valstybinio socialinio draudimo stažo laikotarpio dalimi (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-1643/2010, 2019 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4266-756/2019).

5.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nors pareiškėjas prašo ištirti Socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 priedo 2.5 papunkčio (2017 m. gruodžio 12 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį Konstitucijai, iš esmės jis kvestionuoja dėl jo priimtus teismų sprendimus ir nesutinka su juose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei jų vertinimu, be kita ko, su Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. spalio 22 d. sprendime ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. spalio 20 d. nutartyje padaryta išvada, kad byloje esantys įrodymai paneigia pareiškėjo teiginius apie nepertraukiamą tarnybą ir laikotarpiu nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 m. liepos 1 d. gautą darbo užmokestį.

5.4. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2021 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. KT64-A-S59/2021, 2021 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. KT106-A-S97/2021).

5.5. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-13/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė