Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-15/2022 GRĄŽINIMO

2022 m. balandžio 6 d. Nr. KT41-A-S40/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-15/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo ištirti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio „Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos nuobaudos“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 dalies, 145 straipsnio „Nuteistųjų laikymo sąlygos kamerų tipo patalpose“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) nuostatų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 2, 3 dalims.

2. Iš pareiškėjo prašymo matyti, jog jis savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su tuo, kad jį, kaip nuteistąjį, 2021 m. rugsėjo 15 d. perkėlus į Alytaus pataisos namus, šios įstaigos administracija, pareiškėjo vertinimu, neteisėtai skyrė Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 dalyje nurodytas nuobaudas ir laikė jį kamerų tipo patalpose.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. vasario 18 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose nustatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT37-A-S26/2019, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT9-A-S9/2021, 2022 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. KT31-A-S30/2022).

6. Kaip minėta, pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Alytaus pataisos namų administracijos veiksmais, skiriant pareiškėjui Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 dalyje nurodytas nuobaudas ir laikant jį kamerų tipo patalpose.

6.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) yra nustatyta bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka: tokių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami šios institucijos ar įstaigos vadovui (1 dalis); šių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui (2 dalis); Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui (3 dalis).

6.2. Pažymėtina, kad iš pareiškėjo prašymo, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nematyti, kad, 2021 m. rugsėjo 15 d. pareiškėją perkėlus į Alytaus pataisos namus, jis būtų pasinaudojęs Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir atitinkamai dėl šio pareiškėjo būtų priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas.

6.3. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, kaip to reikalaujama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktą.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o pagal šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-15/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė