Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-8/2022

2022 m. kovo 23 d. Nr. KT40-A-S39/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-8/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Įstatymas) tiek, kiek jame nenustatyta bankrutavusio juridinio asmens savininko teisė pateikti teismui motyvuotą prašymą dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui.

2. Pareiškėjas, bankrutavusios individualios įmonės savininkas, kreipėsi į teismą prašydamas atstatydinti šios įmonės nemokumo administratorių dėl netinkamo jo pareigų vykdymo. Vilniaus apygardos teismas 2021 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą konstatavęs, kad pareiškėjas pagal Įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 5 punktą nėra subjektas, turintis teisę teikti teismui prašymą dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. spalio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 3 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. gruodžio 8 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. sausio 31 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Įstatymo tiek, kiek jame nenustatyta bankrutavusio juridinio asmens savininko teisė pateikti teismui motyvuotą prašymą dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo, atitiktį Konstitucijai.

5.1. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas savo teisių pažeidimą iš esmės sieja su netinkamu nemokumo administratoriaus pareigų vykdymu, t. y. nemokumo administratoriaus neveikimu (pareiškėjo parengtų ieškinių, atskirojo skundo nepateikimu teismui), kuriuo, pareiškėjo teigimu, daroma žala pareiškėjui, kaip bankrutavusios individualios įmonės savininkui, taip pat kitiems kreditoriams. Pasak pareiškėjo, Įstatymas riboja jo, kaip bankrutavusios individualios įmonės savininko, teisę kreiptis į teismą su prašymu atstatydinti nemokumo administratorių.

5.2. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Įstatymo 31 straipsnio 1 dalį (2021 m. birželio 29 d. redakcija) nemokumo proceso dalyvių (juridinio asmens, kreditorių, nemokumo administratoriaus, kitų dalyvaujančių byloje ir nemokumo procese asmenų) sprendimai ir (ar) veiksmai (neveikimas) nemokumo proceso metu skundžiami teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka per 14 dienų nuo tada, kai skundą teikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimą ar veiksmą (neveikimą). Įstatymo 44 straipsnio 4 punkte taip pat nustatyta, kad kreditorių susirinkimas inter alia turi teisę su motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl teismo paskirto nemokumo administratoriaus atstatydinimo.

Tai, kad Įstatymo nuostatomis visiems nemokumo procese dalyvaujantiems asmenims suteikiama teisė skųsti teismui inter alia nemokumo administratoriaus sprendimus, nurodyta ir pareiškėjo prašyme.

5.3. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. spalio 7 d. nutartyje konstatavo, jog šioje byloje nėra jokių duomenų, kad pareiškėjas, kaip individualios įmonės savininkas, būtų teikęs siūlymus dėl klausimų įtraukimo į darbotvarkę ir kreditorių susirinkime svarstomų klausimų (tarp jų ir dėl nemokumo administratoriaus neveikimo ir (ar) atstatydinimo) ir kreditoriai būtų priėmę nutarimą minėtu klausimu. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje nutartyje taip pat nurodė, kad teismas gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, t. y. turi remtis įstatymo nuostatomis, o įmonės savininkas, akcininkas ar atskiri kreditoriai gali teikti informaciją, kuri leistų teismui spręsti, ar administratorius netinkamai vykdo savo pareigas.

5.4. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu, inter alia jo 31 straipsnio 1 dalies (2021 m. birželio 29 d. redakcija), 44 straipsnio 4 punkto nuostatomis, yra numatyta galimybė pareiškėjui, kaip bankrutavusios individualios įmonės savininkui, siekti, kad būtų apgintos jo galimai pažeistos teisės dėl netinkamo nemokumo administratoriaus pareigų vykdymo, be kita ko, skundžiant teismui nemokumo administratoriaus sprendimus.

Vadinasi, Įstatyme nustatytu teisiniu reguliavimu neužkertamas kelias pareiškėjui ginti savo galimai pažeistas teises nemokumo procese dėl netinkamo nemokumo administratoriaus pareigų vykdymo, jei, pareiškėjo manymu, taip daroma žala pareiškėjui, kaip bankrutavusios individualios įmonės savininkui, taip pat kitiems kreditoriams.

5.5. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjo prašyme ištirti Įstatymo tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai nėra tyrimo dalyko.

5.6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2021 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT55-A-S52/2021, 2022 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2022).

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-8/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė