Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-5/2022

2022 m. kovo 16 d. Nr. KT37-A-S36/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-5/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 10 straipsnio (2004 m. spalio 12 d. redakcija) 1 dalis tiek, kiek pagal ją nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai.

2. Pareiškėjas 1991 m. gruodžio 20 d. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į jo tėvo turėtą nekilnojamąjį turtą. Kauno miesto savivaldybės valdyba atsisakė pareiškėjui atkurti nuosavybės teises, konstatavusi, kad pareiškėjas nepateikė dokumento, patvirtinančio, kad jis ketina atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba kad jis yra Lietuvos Respublikos pilietis.

Pareiškėjas kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą prašydamas atnaujinti terminą pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą. Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. liepos 2 d. sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė kaip nepagrįstą, be kita ko, konstatavęs, kad pareiškėjo nurodytos termino prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. liepos 2 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2022 m. sausio 20 d., Konstituciniame Teisme gautas 2022 m. sausio 24 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio (2004 m. spalio 12 d. redakcija) 1 dalies tiek, kiek pagal ją nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d., atitiktį Konstitucijai.

6. Pareiškėjo prašymas ištirti Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio (2004 m. spalio 12 d. redakcija) 1 dalies tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį Konstitucijai iš esmės grindžiamas tuo, kad, pareiškėjo teigimu, Konstitucija nesuteikė įstatymų leidėjui teisės nustatyti terminus, iki kurių Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pateikti prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pasak pareiškėjo, ginčijamu teisiniu reguliavimu pažeidžiama pareiškėjui Konstitucijos garantuojama teisė į nuosavybę.

7. Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog nuosavybės teisė Konstitucijos 23 straipsnio požiūriu nėra tapati Lietuvos Respublikos piliečio teisei įstatymo nustatyta tvarka atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą; tik valstybės įgaliotai institucijai priėmus sprendimą atkurti asmeniui nuosavybės teises, tas asmuo įgyja nuosavybės teises, kurios saugomos ir ginamos pagal Konstitucijos 23 straipsnį (inter alia 2010 m. gruodžio 22 d., 2014 m. spalio 8 d. nutarimai); įstatymų leidėjas, reguliuodamas nuosavybės teisių atkūrimą, turi diskreciją nustatyti inter alia prašymų atkurti nuosavybės teises pateikimo terminus; tai darydamas įstatymų leidėjas privalo atsižvelgti į tai, kad nepagrįstai ilgi nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo terminai, ypač nepagrįstas jų pailginimas (inter alia nevienkartinis pratęsimas), gali iškreipti patį nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo institutą (2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas).

8. Atsižvelgiant į minėtas oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas yra grindžiamas oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas paneigiančia prezumpcija, kad Konstitucija nesuteikė įstatymų leidėjui teisės nustatyti terminus, iki kurių Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pateikti prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Todėl toks prašymas negali būti vertinamas kaip grindžiamas teisiniais motyvais.

9. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 5 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-5/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė