Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-16/2022

2022 m. kovo 16 d. Nr. KT36-A-S35/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-16/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisingumo principams, taip pat ar CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punktas neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisingumo principui.

2. Kauno apygardos teismas 2021 m. gegužės 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą civilinėje byloje, kurioje buvo atnaujintas procesas, panaikinti teismų procesinius sprendimus. Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. spalio 19 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2021 m. gegužės 11 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. sausio 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. vasario 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai, kuriuose įtvirtinti šie įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai: materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; nukrypimas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos skundžiamame teismo sprendime (nutartyje).

5.1. Grįsdamas savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai pareiškėjas nurodo, kad nė vienas Lietuvoje galiojantis teisės aktas neatskleidžia kriterijų, kuriuos turi atitikti byloje padarytas materialinės ar proceso teisės normos pažeidimas, kad jis būtų pripažintas turinčiu esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui; teisinis reglamentavimas, kai teismų vykdomas teisingumas yra priklausomas nuo pažeidimo reikšmingumo, kuris nėra išmatuojamas pagal jokius objektyvius kriterijus, pareiškėjo nuomone, negali reikšti teisingumo principo įgyvendinimo. Pareiškėjas taip pat teigia, kad nenagrinėjant bylos iš esmės kasacinio skundo priėmimo stadijoje neįmanoma įvertinti, ar žemesnės instancijos teismo sprendime buvo nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos.

5.2. Įvertinus pareiškėjo prašymo turinį, konstatuotina, kad ginčydamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų atitiktį Konstitucijai pareiškėjas iš esmės nesutinka su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegijos vertinimu, kad kasaciniame skunde pareiškėjo nurodyti argumentai nepatvirtino CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų buvimo.

5.3. Atsižvelgiant į visa tai darytina išvada, kad pareiškėjas kvestionuoja dėl jo priimtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. sausio 26 d. nutartį ir kelia CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų taikymo klausimą, o ne prašo ištirti jų atitiktį Konstitucijai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; nagrinėjamose bylose taikydami įstatymus, kitus teisės aktus, juose vartojamas sąvokas turi aiškinti nagrinėjantys bylas teismai. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT112-A-S103/2021, 2021 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT156-A-S145/2021).

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-16/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė