Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-12/2022

2022 m. kovo 16 d. Nr. KT35-A-S34/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-12/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui neprieštarauja Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalis (2017 m. gruodžio 21 d. redakcija), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 431 straipsnis (su 2019 m. gruodžio 12 d. pakeitimu).

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

2. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2021 m. kovo 25 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje pareiškėjui paskirta ANK 416 straipsnio 2 dalyje nustatyta bauda už tai, kad vairuodamas transporto priemonę jis viršijo nustatytą greitį. Siekdamas panaikinti šį nutarimą pareiškėjas su skundu, be kita ko, motyvuojamu tuo, kad pareiškėjui priklausančią transporto priemonę pažeidimo metu galimai vairavo ne jis, kreipėsi į teismą. Kauno apylinkės teismas 2021 m. liepos 22 d. nutartimi netenkino pareiškėjo skundo ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2021 m. kovo 25 d. nutarimą paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismas 2021 m. rugsėjo 7 d. neskundžiama nutartimi netenkino pareiškėjo apeliacinio skundo ir Kauno apylinkės teismo 2021 m. liepos 22 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. vasario 10 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020, 2021 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT166-A-S154/2021).

6. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo dalies, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio „Reikalavimai transporto priemonių savininkams ir valdytojams“ 2 dalis (2017 m. gruodžio 21 d. redakcija), be kita ko, nustatanti transporto priemonės savininko pareigą nurodyti asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu naudojosi jam priklausančia transporto priemone, pažymėtina, kad pareiškėjo ginčijamu aspektu priimta galutinė ir neskundžiama Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2021 m. rugsėjo 7 d.

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2022 m. vasario 10 d., konstatuotina, kad jis praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6.1. Kaip minėta, pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą šio prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6.1.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2021 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT166-A-S154/2021).

6.1.2. Pažymėtina, kad pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės (amžius, sveikatos problemos, siekis vengti kontaktų dėl COVID-19 pandemijos) nelaikytinos išskirtinėmis, objektyviomis aplinkybėmis, nepriklausiusiomis nuo pareiškėjo valios ir sutrukdžiusiomis pareiškėjui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Taigi pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis.

6.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu šio asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

6.4. Pareiškėjo prašymo kontekste taip pat paminėtina, kad 2017 m. gruodžio 21 d. redakcija išdėstytas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas pareiškėjo ginčijamu aspektu yra tapatus Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje (2007 m. lapkričio 22 d. redakcija) įtvirtintai nuostatai, kurios atitiktį Konstitucijai Konstitucinis Teismas ištyrė 2013 m. balandžio 12 d. nutarime. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas, be kita ko, pripažino, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalis (2007 m. lapkričio 22 d. redakcija) tiek, kiek joje nenustatyta transporto priemonės savininko (valdytojo) teisė nenurodyti policijos pareigūnui, siekiančiam išaiškinti teisės pažeidimą, duomenų apie savo šeimos narį (vardo, pavardės ir gyvenamosios vietos), kuris tam tikru metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar naudojosi ja, neprieštaravo Konstitucijai. Paminėtina ir tai, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. Vadinasi, net jei pareiškėjas nebūtų praleidęs Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą būtų pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalies (2017 m. gruodžio 12 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

7. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo dalies, kurioje pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja ANK 431 straipsnis „Transporto priemonės savininkui (valdytojui) nustatytų reikalavimų nevykdymas“ (su 2019 m. gruodžio 12 d. pakeitimu), pažymėtina, kad sprendimai, kuriuos pareiškėjas nurodo kaip galimai pažeidusius jo konstitucines teises ar laisves, buvo priimti ne ginčijamos nuostatos pagrindu.

7.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2022 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. KT21-A-S20/2022).

7.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ANK 431 straipsnio (su 2019 m. gruodžio 12 d. pakeitimu) atitiktį Konstitucijai.

7.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7.4. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-12/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė