Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-9/2022

2022 m. kovo 9 d. Nr. KT33-A-S32/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-9/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 364 straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija) 9 dalies, 367 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jose nenustatyta galimybė apskųsti apeliacinės instancijos teismo nutartį, priimtą pažeidžiant BPK normas, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2 daliai.

2. Kauno apygardos teismas 2021 m. rugsėjo 22 d. nutartimi netenkino Pravieniškių pataisos namų–atvirosios kolonijos teikimo dėl pareiškėjui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme, konstatavęs, kad pateiktų aplinkybių visuma rodo nesant pagrindo pareiškėjui paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti terminuoto laisvės atėmimo bausme. Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. spalio 20 d. neskundžiama nutartimi, vadovaudamasis BPK 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, pareiškėjo skundą dėl Kauno apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 22 d. nutarties atmetė ir šią nutartį paliko galioti.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, atsakydamas į pareiškėjo pateiktą skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. spalio 20 d. nutarties, 2021 m. gruodžio 23 d. raštu skundą grąžino pareiškėjui ir pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta nutartis nepatenka į kasacine tvarka skundžiamų nutarčių sąrašą, todėl teismas neturi įgaliojimų jos peržiūrėti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. vasario 3 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BPK 364 straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija) 9 dalies, 367 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jose nenustatyta galimybė apskųsti apeliacinės instancijos teismo nutartį, priimtą pažeidžiant BPK normas, atitiktį Konstitucijai.

BPK 364 straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija) 9 dalyje nustatyta, kad apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama, o BPK 367 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalyje nustatyta, kad kasacine tvarka skundžiamos tik BPK 318 straipsnio 1 dalyje ir 326 straipsnio 1, 5 dalyse išvardytos nutartys.

6. Pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad priimant Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. spalio 20 d. nutartį vienas teisėjas iš teisėjų kolegijos galimai buvo šališkas, o ginčijamose BPK 364 straipsnio 9 dalyje ir su ja susijusioje BPK 367 straipsnio 4 dalyje nenumatyta galimybė apskųsti apeliacinės instancijos teismo nutartį, priimtą pažeidžiant BPK normas. Pasak pareiškėjo, ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra galimybės ištaisyti jo atžvilgiu padarytus BPK pažeidimus, lėmusius netinkamą baudžiamojo įstatymo taikymą.

6.1. Pažymėtina, kad BPK 57 straipsnio „Nušalinimo teisė“ 1 dalyje (2017 m. liepos 11 d. redakcija) nustatyta, jog nušalinimą gali pareikšti inter alia nuteistasis, gynėjas, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nušalinimas gali būti pareikštas inter alia teisėjui.

6.2. Pažymėtina ir tai, kad iš pareiškėjo prašymo nematyti, jog pareiškėjas būtų pasinaudojęs minėta BPK 57 straipsnyje (su 2017 m. liepos 11 d. pakeitimu) įtvirtinta nušalinimo teise ir teisėjui būtų pareiškęs nušalinimą.

7. Taigi, kaip matyti iš pareiškėjo prašymo visumos, nors jis prašo ištirti BPK 364 straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija) 9 dalies, 367 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai, iš esmės pareiškėjas, teigdamas, kad jo skundą nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas (inter alia šio teismo teisėjas) buvo šališkas, nesutinka su dėl jo priimtais teismų sprendimais, kuriais buvo netenkintas pareiškėjo prašymas jam paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti terminuoto laisvės atėmimo bausme, ir kvestionuoja juose nustatytas faktines aplinkybes, t. y. Kauno apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 22 d. nutartyje ir Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. spalio 20 d. nutartyje padarytą išvadą, kad, be kita ko, pateiktų aplinkybių visuma rodo nesant pagrindo pareiškėjui paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti terminuoto laisvės atėmimo bausme.

7.1. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. KT174-A-S160/2020, 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT94-A-S86/2021, 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KT187-A-S173/2021); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. KT174-A-S160/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT7-A-S7/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti BPK 364 straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija) 9 dalies, 367 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-9/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė