Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-7/2022

2022 m. kovo 9 d. Nr. KT32-A-S31/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-7/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 155 straipsnio 1 dalies, 173 straipsnio 2 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 3 daliai, taip pat BPK 173 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai.

2. Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro 2021 m. rugsėjo 14 d. nutarimu susipažinti su dokumentais (informacija) (toliau – prokuroro 2021 m. rugsėjo 14 d. nutarimas), priimtu atliekant ikiteisminį tyrimą dėl kito asmens galimai padarytos nusikalstamos veikos ir patvirtintu Plungės apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2021 m. rugsėjo 14 d. rezoliucija. Pareiškėja, nesutikdama su prokuroro 2021 m. rugsėjo 14 d. nutarimu, pateikė skundą Klaipėdos apygardos teismui, kuris 2021 m. lapkričio 11 d. nutartimi skundą paliko nenagrinėtą, pažymėjęs, kad skundas dėl minėto nutarimo aukštesniajame teisme galėtų būti nagrinėjamas tik tokiu atveju, jei ikiteisminio tyrimo teisėjas motyvuota nutartimi būtų atsisakęs jį patvirtinti.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. sausio 26 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jei jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BPK 155 straipsnio 1 dalis, 173 straipsnio 2 dalis.

BPK 155 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta prokuroro teisė, gavus ikiteisminio tyrimo teisėjo sutikimą, susipažinti su informacija, reikalinga nusikalstamai veikai tirti. Pagal BPK 173 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 13 d. redakcija) 1 punktą, 2 dalį ikiteisminio tyrimo teisėjas BPK nustatyta tvarka skiria ir sankcionuoja procesinių prievartos priemonių taikymą gavęs prokuroro prašymą, kurį prokuroras pateikia savo ar proceso dalyvio iniciatyva; ikiteisminio tyrimo teisėjas negali atsisakyti nagrinėti prokuroro prašymo; atsisakęs įvykdyti prokuroro prašymą, ikiteisminio tyrimo teisėjas dėl to priima motyvuotą nutartį; šią nutartį prokuroras gali skųsti BPK 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

5.1. Grįsdama savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai pareiškėja nurodo, jog Konstitucija garantuoja, kad asmens atžvilgiu procesinės prievartos priemonės, ribojančios teisę į privatumą, būtų taikomos tik motyvuotu teismo sprendimu, ir įpareigoja sudaryti kiekvienam asmeniui sąlygas kreiptis į teismą, siekiant apginti savo teises. Pareiškėjos manymu, ikiteisminio tyrimo teisėjui sutikimą taikyti procesinę prievartos priemonę išreiškus rezoliucija, vien tokio sutikimo davimo forma ir teisėjo motyvų nebuvimas neturėjo užkirsti kelio pareiškėjai kreiptis į teismą gauti jos atžvilgiu taikytos procesinės prievartos priemonės pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimą.

5.2. Kaip minėta, Klaipėdos apygardos teismas 2021 m. lapkričio 11 d. nutartyje, kuria pareiškėjos skundą dėl prokuroro 2021 m. rugsėjo 14 d. nutarimo, patvirtinto ikiteisminio tyrimo teisėjo rezoliucija, paliko nenagrinėtą, pažymėjo, kad skundas dėl minėto nutarimo aukštesniajame teisme galėtų būti nagrinėjamas tik tokiu atveju, jei ikiteisminio tyrimo teisėjas motyvuota nutartimi būtų atsisakęs jį patvirtinti.

5.3. Įvertinus pareiškėjos prašymo turinį, konstatuotina, kad ginčydama BPK 155 straipsnio 1 dalies ir 173 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijai pareiškėja iš esmės nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo vertinimu, kad pareiškėjos skundas nenagrinėtinas teisme.

Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad pareiškėja kvestionuoja dėl jos priimtą Klaipėdos apygardos teismo 2021 m. lapkričio 11 d. nutartį ir kelia BPK 155 straipsnio 1 dalies ir 173 straipsnio 2 dalies taikymo klausimą, o ne prašo ištirti jų atitiktį Konstitucijai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; nagrinėjamose bylose taikydami įstatymus, kitus teisės aktus, juose vartojamas sąvokas turi aiškinti nagrinėjantys bylas teismai. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT112-A-S103/2021, 2021 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT156-A-S145/2021).

7. Vadinasi, pareiškėjos prašymas ištirti BPK 155 straipsnio 1 dalies, 173 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-7/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė