Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-145/2021

2022 m. vasario 23 d. Nr. KT25-A-S24/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-145/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjos prašymas „ištirti, ar Civilinio proceso kodekso 650 straipsnio 3 dalis (2019-12-19 redakcija, teisės akto Nr. XIII-2721, skelbta TAR, 2019-12-30 Nr. 2019-21560) numatanti, jog vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams paskirto Antstolių informacinė sistema Sprendimų instrukcijoje nustatyta tvarka: proporcingai visiems toje veiklos teritorijoje veikiantiems antstoliams atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdomųjų dokumentų kategorijas ir išieškotinų sumų dydžius, ta apimtimi neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, teisinio aiškumo bei Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai, įtvirtinančiai asmenų lygiateisiškumo principą, Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai asmens teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių ar laisvių gynimo.“

2. Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su antstolio 2021 m. vasario 17 d. patvarkymu, kuriuo buvo atsisakyta priimti pareiškėjos pateiktą vykdomąjį dokumentą ir jis grąžintas pareiškėjai. Dėl šio antstolio patvarkymo pareiškėja pateikė antstoliui skundą, tačiau šis jo netenkino ir pareiškėjos skundą persiuntė Tauragės apylinkės teismui.

Tauragės apylinkės teismo 2021 m. gegužės 17 d. nutartimi pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestas, kartu netenkintas pareiškėjos prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 650 straipsnio 3 dalies (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Klaipėdos apygardos teismo 2021 m. liepos 29 d. nutartimi apeliacinis procesas pagal pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo 2021 m. gegužės 17 d. nutarties nutrauktas, konstatavus, jog skolininkė sumokėjo pareiškėjai skolą, t. y. nustačius, kad skola, dėl kurios įvykdymo buvo priimtas ginčo dalyku esantis antstolio patvarkymas, jau yra sumokėta, kartu netenkinti pareiškėjos prašymai kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. spalio 20 d., 2021 m. lapkričio 4 d. nutartimis atsisakė priimti pareiškėjos kasacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2021 m. liepos 29 d. nutarties peržiūrėjimo.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. gruodžio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutarime, aiškindamas Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), yra pažymėjęs, kad individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimas Konstitucijoje nėra savitikslis; juo siekiama sudaryti galimybes veiksmingai apginti asmens konstitucines teises ar laisves, kurios galėjo būti pažeistos sprendimais, priimtais Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų (jų dalių) pagrindu.

6. Pareiškėja prašo ištirti CPK 650 straipsnio „Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti“ 3 dalies (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su antstolio patvarkymu, kuriuo atsisakyta priimti vykdyti pareiškėjos pateiktą vykdomąjį dokumentą, nes jis paduotas nesilaikant CPK 650 straipsnio 3 dalyje (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija) nustatytos vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti tvarkos. Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo, ji savo konstitucinių teisių pažeidimą tiesiogiai sieja su savo, kaip išieškotojos, teisiniu statusu, inter alia jo suponuojamomis teisėmis vykdymo procese.

7. Pažymėtina, kad, kaip matyti iš pareiškėjos prašymo ir jo priedų, skola, dėl kurios įvykdymo buvo priimtas minėtas antstolio patvarkymas, su kuriuo pareiškėja sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, jau yra sumokėta; taigi, kaip konstatavo Klaipėdos apygardos teismas, nutraukdamas apeliacinį procesą pagal pareiškėjos pateiktą atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, vykdomasis dokumentas, dėl kurio (ne) priėmimo vykdyti buvo kilęs ginčas byloje pagal pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, yra visiškai įvykdytas.

Taigi procesas, kuriame buvo priimtas pareiškėjos bendrosios kompetencijos teismuose ginčytas antstolio patvarkymas, yra pasibaigęs.

Konstatavus tai, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymo ištirti CPK 650 straipsnio 3 dalies (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai tyrimas būtų savitikslis.

8. Savitikslis prašymas tirti teisės akto atitiktį Konstitucijai vertintinas kaip nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia Konstitucinio Teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas, 2021 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. KT126-A-S117/2021).

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-145/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė