Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-137/2021 GRĄŽINIMO

2022 m. vasario 23 d. Nr. KT24-A-S23/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-137/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjos prašymas pripažinti, kad „Vyriausybės 2011 05 04 nutarimo Nr. 496 „Dėl LR Vyriausybės 1997 10 23 nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2.5. punktas dalyje dėl patvirtintų Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų ploto ir 19 priedo – Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 10 23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ (LR vyriausybės 2011 05 04 nutarimu Nr. 496 „Dėl LR Vyriausybės 1997 10 23 nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta redakcija, Žin., 2011, Nr. 54-2597) patvirtintų Valstybinės reikšmės miškų plotų lentelės 19 punktas ir 19 priedas – Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema ta apimtimi, kiek joje panaikintas į tvirtinamą teritoriją patenkančios namų valdos un. Nr. [duomenys neskelbiami], adresu: [duomenys neskelbiami] susisiekimas su [duomenys neskelbiami] gatve, Palangos m. (nuovaža), atimant žemės sklypo savininkei [duomenys neskelbiami] teisę iš [duomenys neskelbiami] gatvės, Palangos m. patekti į savo namų valdos žemės sklypą adresu: [duomenys neskelbiami], prieštarauja:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatoms, kad nuosavybė yra neliečiama, nuosavybės teisę saugo įstatymai ir nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama;

Konstituciniam teisinės valstybės principui;

Civilinio kodekso 4.93 straipsnio nuostatai, jog Lietuvos Respublika garantuoja visiems savininkams vienodą teisių apsaugą;

Civilinio kodekso bei 4.39 straipsnio 1 dalies nuostatai, jog nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymu arba teismo sprendimu.“

2. Plungės apylinkės teismo 2021 m. spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje pagal pareiškėjos (ieškovės toje civilinėje byloje) ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, be kita ko, netenkinti pareiškėjos atstovo prašymai kreiptis į Konstitucinį Teismą ir stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, taip pat nuspręsta bylos dalį pagal pareiškėjos reikalavimus dėl servituto turinio pakeitimo nagrinėti žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje 2021 m. gruodžio 14 d. Šia nutartimi taip pat nuspręsta palikti nenagrinėtą pareiškėjos ieškinio reikalavimą dėl dalies Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“, pripažinimo niekine.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. lapkričio 25 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

4.1. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

4.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose nustatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT37-A-S26/2019, 2020 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KT45-A-S41/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT9-A-S9/2021). Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs ir tai, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo laikomas pasinaudojusiu visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis tik tada, kai ne tik išnaudotos visos įstatymuose numatytos teismo sprendimo apskundimo galimybės, bet ir yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo nebuvo apgintos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (inter alia 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT63-A-S49/2019, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT95-A-S90/2020, 2021 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. KT57-A-S54/2021).

5. Pažymėtina, kad iš pareiškėjos prašymo ir jo priedų, taip pat Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nematyti, kad civilinė byla, kurioje priimta Plungės apylinkės teismo 2021 m. spalio 29 d. nutartis, su kuria pareiškėja sieja savo konstitucinių teisių ir laisvių gynybos priemonių išnaudojimą, būtų išnagrinėta iš esmės ir joje būtų priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kaip tai suprantama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio 2 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą.

6. Vadinasi, pareiškėja prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, kaip to reikalaujama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktą.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjai prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjai [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-137/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė