Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-129/2021

2022 m. vasario 23 d. Nr. KT23-A-S22/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-129/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjos prašymas ištirti, ar Panevėžio apylinkės teismo 2020 m. birželio 23 d. sprendimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22, 23 ir 24 straipsniams, taip pat ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. birželio 4 d. nutartis neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsniui.

Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo padavimo Konstituciniam Teismui terminą ir sustabdyti Panevėžio apylinkės teismo 2020 m. birželio 23 d. sprendimo vykdymą iki kol Konstitucinis Teismas priims galutinį sprendimą pagal jos prašymą.

2. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. lapkričio 4 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT72-A-S58/2019, 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. KT131-A-S121/2021).

5. Vadinasi, pareiškėjos prašymas ištirti jos nurodytų teismų procesinių sprendimų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pareiškėjos prašymo kontekste pažymėtina ir tai, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT14-A-S14/2021).

6.1. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. birželio 4 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą dėl to, kad pareiškėja praleido kasacinio skundo pateikimo terminą, o kasacinis teismas nepripažino pareiškėjos nurodytų termino kasaciniam skundui paduoti praleidimo priežasčių svarbiomis ir prašymo atnaujinti minėtą terminą netenkino.

Taigi pareiškėjos prašyme nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. birželio 4 d. nutartis nelaikytina Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkte nurodytu galutiniu ir neskundžiamu sprendimu, nuo kurio įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas šio įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminas.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėja, prieš kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, neišnaudojo visų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir, laikydamasi šiame kodekse nustatytos tvarkos, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti.

6.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, neišnaudojęs visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir nebegalėdamas jų išnaudoti, asmuo pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT161-A-S148/2020). Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčio teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą (69 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Vadinasi, net jei pareiškėja savo prašyme Konstituciniam Teismui prašytų ištirti atitiktį Konstitucijai tų Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu buvo priimti jos nurodyti Panevėžio apylinkės teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesiniai sprendimai, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

9. Pažymėtina, kad, atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą kaip nežinybingą, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjos papildomai pateiktų prašymų dėl prašymo padavimo Konstituciniam Teismui termino atnaujinimo, taip pat dėl jos nurodyto teismo sprendimo vykdymo sustabdymo.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-129/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė