Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2003 M. LIEPOS 22 D. DEKRETAS NR. 164 „DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ, TEISMŲ PIRMININKŲ ATLEIDIMO“ TA APIMTIMI, KURIA NUSTATYTA, KAD PALMIRA LINKEVIČIENĖ ATLEISTA IŠ BIRŽŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS IR ŠIO TEISMO PIRMININKĖS PAREIGŲ, SAVO TURINIU IR PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE NUSTATYTĄ PRIĖMIMO TVARKĄ NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI, EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO NUOSTATOMS, TAIP PAT AR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 90 STRAIPSNIO 8 DALIS NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS NUOSTATOMS

 2004 m. balandžio 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekretas Nr. 164 „Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Palmira Linkevičienė atleista iš Biržų rajono apylinkės teismo teisėjos, šio teismo pirmininkės pareigų pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 115 straipsnio 5 punktą, savo turiniu ir pagal Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintus teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus, Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią asmenų lygybės prieš įstatymą principą, Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalį, įtvirtinančias asmens nekaltumo prezumpcijos principą, Konstitucijos 115 straipsnį toje dalyje, kad teisėjai atleidžiami įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83, 84, 86 straipsniuose, 90 straipsnio 6 ir 7 dalyse įtvirtintą teisėjų drausminės atsakomybės ir jų atleidimo iš pareigų tvarką; ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis pagal turinį atitinka Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančias asmens teisę į bešališką teismą, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas ­– Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas 2004 m. kovo 9 d. nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekretas Nr. 164 „Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Palmira Linkevičienė atleista iš Biržų rajono apylinkės teismo teisėjos, šio teismo pirmininkės pareigų pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 115 straipsnio 5 punktą, savo turiniu ir pagal Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintus teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus, Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią asmenų lygybės prieš įstatymą principą, Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalį, įtvirtinančias asmens nekaltumo prezumpcijos principą, Konstitucijos 115 straipsnį toje dalyje, kad teisėjai atleidžiami įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83, 84, 86 straipsniuose, 90 straipsnio 6 ir 7 dalyse įtvirtintą teisėjų drausminės atsakomybės ir jų atleidimo iš pareigų tvarką; ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis pagal turinį atitinka Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančias asmens teisę į bešališką teismą, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Pagal Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalį Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
  2. Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalyje nustatyta:

„Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.“

Aiškindamas šią Konstitucijos nuostatą, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad ji reiškia, jog Seimo ratifikuotos sutartys įgyja įstatymo galią (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas).

Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria įstatymo atitikties įstatymo galią turinčiam teisės aktui (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 25 d. sprendimas).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu ir 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

  1. Priimti nagrinėti Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekretas Nr. 164 „Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Palmira Linkevičienė atleista iš Biržų rajono apylinkės teismo teisėjos, šio teismo pirmininkės pareigų, savo turiniu ir pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 1 daliai, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos 115 straipsniui ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83, 84, 86 straipsniams, 90 straipsnio 6 ir 7 dalims, taip pat ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui.
  2. Atsisakyti nagrinėti Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 daliai.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                                Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Jarašiūnas

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Augustinas Normantas

                                                                                                        Jonas Prapiestis

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas