Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-149/2021

2022 m. vasario 2 d. Nr. KT15-A-S15/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-149/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnis (su 2020 m. birželio 26 d. pakeitimu), 12 straipsnis (2020 m. birželio 26 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6, 7, 18, 21, 23, 28, 29, 30, 109, 110 straipsniams.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu atsisakė teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. birželio 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą, kuriuo jis prašė panaikinti minėtą Tarnybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. birželio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. gruodžio 30 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnis „Asmenys, turintys teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą“ (su 2020 m. birželio 26 d. pakeitimu), 12 straipsnis „Asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į asmens (šeimos) turtą ir asmens pajamas“ (2020 m. birželio 26 d. redakcija).

Pareiškėjas nurodo, kad Tarnybos sprendimas dėl jo skundo prieštarauja įstatymams ir Konstitucijai, taip pat kad Tarnyba ir administraciniai teismai pažeidė jo teises, įtvirtintas Konstitucijos 29, 30 straipsniuose.

5.1. Taigi, nors pareiškėjas teigia, jog jis ginčija Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio (su 2020 m. birželio 26 d. pakeitimu), 12 straipsnio (2020 m. birželio 26 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad iš esmės jis kvestionuoja vadovaujantis ginčijamu teisiniu reguliavimu priimtus Tarnybos ir administracinių teismų sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pareiškėjui.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. KT40-A-S38/2021, 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. KT197-A-S183/2021).

5.3. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-149/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda
                                                         
Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė