Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PRAŠYMO „DĖL KONSTITUCINIO TEISMO IŠVADOS IŠAIŠKINIMO“

 2004 m. balandžio 6 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso 2004 m. balandžio 2 d. prašymą „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

 1. Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas kreipėsi į Konstitucinį Teismą su 2004 m. balandžio 2 d. prašymu „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“ (toliau – ir Prašymas), kuriame prašo išaiškinti:

„1. Kurioje apkaltos proceso Seime stadijoje turi būti realizuojamas tyrimas tų įrodymų, kuriais pagrindžiama arba paneigiama būtinybė pašalinti Respublikos Prezidentą iš pareigų.

 1. Ar šis apkaltos proceso pakeitimas, atsiradęs apkaltos proceso eigoje, nepažeis asmens, kuriam taikoma apkalta, teisėtų interesų, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo.
 2. Ar apkaltos procese tardymo stadijos išeliminavimas iš apkaltos proceso Seime, nepažeis pamatinio teisės principo – asmens teisės gintis prieš jam keliamus kaltinimus, kai asmuo neturėjo objektyvios galimybės – teisės gintis prieš kaltinimus, kurie nebuvo nagrinėjami Konstituciniame Teisme.“
 3. Respublikos Prezidento 2004 m. balandžio 2 d. prašymas „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“ Konstituciniame Teisme gautas 2004 m. balandžio 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

 1. Konstitucinis Teismas 2004 m. kovo 31 d. pateikė išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
 2. Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas prašo išaiškinti:

„1. Kurioje apkaltos proceso Seime stadijoje turi būti realizuojamas tyrimas tų įrodymų, kuriais pagrindžiama arba paneigiama būtinybė pašalinti Respublikos Prezidentą iš pareigų.

 1. Ar šis apkaltos proceso pakeitimas, atsiradęs apkaltos proceso eigoje, nepažeis asmens, kuriam taikoma apkalta, teisėtų interesų, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo.
 2. Ar apkaltos procese tardymo stadijos išeliminavimas iš apkaltos proceso Seime, nepažeis pamatinio teisės principo – asmens teisės gintis prieš jam keliamus kaltinimus, kai asmuo neturėjo objektyvios galimybės – teisės gintis prieš kaltinimus, kurie nebuvo nagrinėjami Konstituciniame Teisme.“
 3. Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalį Konstitucinis Teismas teikia išvadas:

1) ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus;

2) ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas;

3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;

4) ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami.

 1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 61 straipsnį Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus aiškinti savo nutarimus. Konstitucinio Teismo įstatymo 61 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Konstitucinio Teismo nutarimą oficialiai gali aiškinti tik pats Konstitucinis Teismas pagal dalyvavusių byloje asmenų, kitų institucijų ar asmenų, kuriems jis išsiųstas, prašymą, taip pat savo iniciatyva.

Konstitucinio Teismo išvada, kaip ir Konstitucinio Teismo nutarimas, yra Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas. Todėl akivaizdu, kad, turėdamas įgaliojimus aiškinti Konstitucinio Teismo nutarimus, Konstitucinis Teismas turi ir įgaliojimus aiškinti Konstitucinio Teismo išvadas pagal dalyvavusių byloje asmenų, kitų institucijų ar asmenų, kuriems jos išsiųstos, prašymą, taip pat savo iniciatyva.

 1. Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas byloje Nr. 14/04, kurioje Konstitucinis Teismas 2004 m. kovo 31 d. pateikė išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, buvo suinteresuotas asmuo – asmuo, kuriam pradėta apkaltos byla. Todėl Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas turi teisę prašyti Konstitucinio Teismo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
 2. Respublikos Prezidento Rolando Pakso 2004 m. balandžio 2 d. „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“ prašyme inter alia teigiama, kad Konstitucinis Teismas savo 2004 m. kovo 31 d. išvadoje „pateikė naują Seimo statuto normų teisinį aiškinimą dėl apkaltos proceso tvarkos“, kad „buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Seimo statute nustatytas apkaltos proceso reglamentavimas“, kad teisminiame procese Konstituciniame Teisme „asmuo, kuriam taikoma apkalta, neturėjo objektyvios galimybės gintis prieš teikime pradėti apkaltos procesą suformuluotus kaltinimus“. Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas taip pat abejoja, ar „šiame apkaltos procese tardymo stadijos išeliminavimas nepažeis pamatinio teisės principo – asmens teisės gintis prieš jam keliamus kaltinimus“.

Pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadoje „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ yra pateikta apkaltos proceso konstitucinė samprata. Minėtoje išvadoje Konstitucinis Teismas išplėtojo apkaltos proceso konstitucinę sampratą, išdėstytą dar Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. ir 2000 m. kovo 30 d. nutarimuose.

Pabrėžtina, kad Respublikos Prezidento Rolando Pakso teiginys, esą jis teisminiame procese Konstituciniame Teisme neturėjo galimybės „gintis prieš teikime pradėti apkaltos procesą suformuluotus kaltinimus“ yra nepagrįstas, nes Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas buvo pakviestas atvykti į Konstitucinio Teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjama byla dėl to, ar Respublikos Prezidento Rolando Pakso konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai, ir turėjo galimybę šiame posėdyje duoti paaiškinimus bei gintis, tačiau Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas į Konstitucinio Teismo posėdį neatvyko ir vedė bylą ne pats, bet per savo atstovus.

 1. Respublikos Prezidento Rolando Pakso 2004 m. balandžio 2 d. prašyme „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“ nėra nurodyti minėtos Konstitucinio Teismo išvados konkretūs teiginiai, kuriuos prašoma išaiškinti. Respublikos Prezidento Rolando Pakso 2004 m. balandžio 2 d. prašymas „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“ iš tikrųjų yra ne prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo išvados konkrečius teiginius, bet tam tikromis prielaidomis grindžiamas prašymas pateikti teisinę konsultaciją, kaip turėtų vykti jau prasidėjęs apkaltos Respublikos Prezidentui procesas Seime.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas teisinių konsultacijų nei dalyvavusiems byloje asmenims, nei kitiems asmenims neteikia.

 1. 8. Pagal Konstitucijos 85 straipsnį Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, leidžia aktus-dekretus. Tokio paties turinio nuostata, kad Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, leidžia aktus-dekretus, yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento VI skyriaus 1 skirsnio 10 punkte nustatyta, kad Respublikos Prezidentas prašymu išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą į Konstitucinį Teismą kreipiasi dekretu; motyvai, kuriais grindžiamas prašymas, išdėstomi dekrete (jo priede) arba jį lydinčiuose dokumentuose.
 2. Respublikos Prezidento Rolando Pakso 2004 m. balandžio 2 d. prašymas „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“ išaiškinti Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadą pagal turinį neatitinka Konstitucinio Teismo 61 straipsnio reikalavimų, taip pat pagal formą neatitinka Konstitucijos 85 straipsnio, Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 15 straipsnio 1 dalies ir Konstitucinio Teismo reglamento VI skyriaus 1 skirsnio 10 punkto reikalavimų.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 28 ir 61 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti aiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pagal Respublikos Prezidento Rolando Pakso 2004 m. balandžio 2 d. prašymą „Dėl Konstitucinio Teismo išvados išaiškinimo“.

 

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                               Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Jarašiūnas

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Augustinas Normantas

                                                                                                        Jonas Prapiestis

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas