Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-121/2021

2022 m. sausio 12 d. Nr. KT5-A-S5/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-121/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisingumo principams, taip pat ar CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punktas neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisingumo principui.

2. Šiaulių apygardos teismas 2021 m. vasario 25 d. sprendimu ir 2021 m. kovo 23 d. papildomu sprendimu atmetė pareiškėjos ieškinį dėl žalos atlyginimo, priteisė iš pareiškėjos atsakovams bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. birželio 17 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2021 m. vasario 25 d. sprendimą ir 2021 m. kovo 23 d. papildomą sprendimą paliko nepakeistus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. spalio 14 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai, kuriuose įtvirtinti šie įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai: materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; nukrypimas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos skundžiamame teismo sprendime (nutartyje).

5.1. Grįsdama savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai pareiškėja nurodo, kad nė vienas Lietuvoje galiojantis teisės aktas neatskleidžia kriterijų, kuriuos turi atitikti byloje padarytas materialinės ar proceso teisės normos pažeidimas, kad jis būtų pripažintas turinčiu esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui; esminė reikšmė, pasak pareiškėjos, vienodam teisės aiškinimui ir taikymui yra labai plati ir daug visokių aspektų apimanti sąvoka, kuri kiekvienam šią normą aiškinančiam subjektui leidžia labai subjektyviai vertinti situaciją, taikytą normą ir jos reikšmę; teisinis reglamentavimas, kai teismų vykdomas teisingumas yra priklausomas nuo pažeidimo reikšmingumo, kuris nėra išmatuojamas pagal jokius objektyvius kriterijus, pareiškėjos nuomone, negali reikšti teisingumo principo įgyvendinimo. Pareiškėja taip pat teigia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegija, spręsdama dėl pareiškėjos kasacinio skundo priimtinumo, konkrečiai nenurodė, kokio CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto pagrindo elemento nenustatė; pareiškėjos vertinimu, iš esmės neišnagrinėjus bylos neįmanoma nustatyti galimo žemesnės instancijos teismo sprendimo neteisėtumo kasacinio skundo priėmimo stadijoje.

5.2. Įvertinus pareiškėjos prašymo turinį, konstatuotina, kad ginčydama CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų atitiktį Konstitucijai pareiškėja iš esmės nesutinka su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegijos vertinimu, kad kasaciniame skunde pareiškėjos nurodyti argumentai nepatvirtino CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų buvimo.

5.3. Atsižvelgiant į visa tai darytina išvada, kad pareiškėja kvestionuoja dėl jos priimtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir kelia CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų taikymo klausimą, o ne prašo ištirti jų atitiktį Konstitucijai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; nagrinėjamose bylose taikydami įstatymus, kitus teisės aktus, juose vartojamas sąvokas turi aiškinti nagrinėjantys bylas teismai. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT112-A-S103/2021, 2021 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT156-A-S145/2021).

7. Vadinasi, pareiškėjos prašymas ištirti CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-121/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda

                                                         Vytautas Greičius

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                         Janina Stripeikienė