Dėl prašymo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2022 m. sausio 13 d. Nr. 2B-1
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas Nr. 1B-23/2021 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 5 dalis tiek, kiek joje nustatytas draudimas viešųjų įstaigų dalininkų teisių išpirkimui mutatis mutandis taikyti šio kodekso antrosios knygos IX skyriuje įtvirtintą teisinį reguliavimą,

ir byla p r a d e d a m a r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 1/2022.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė