Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2004 M. KOVO 16 D. NUTARIME „DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAS „DĖL SIŪLYMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI ARTŪRUI PAULAUSKUI“ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ IŠDĖSTYTO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2004 M. KOVO 12 D. DEKRETAS NR. 397 „DĖL SIŪLYMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI ARTŪRUI PAULAUSKUI“ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 2004 m. kovo 17 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. kovo 16 d. nutarimą „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

  1. Pareiškėjas – Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. kovo 16 d. priėmė nutarimą „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Šis Seimo nutarimas buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“ 2004 m. kovo 17 d. (Žin., 2004, Nr. 41-1325).
  2. Seimo 2004 m. kovo 16 d. nutarimas „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ Konstituciniame Teisme gautas 2004 m. kovo 17 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad prie prašymo pridedamas ginčijamo teisės akto viso teksto nuorašas. Pagal Konstitucinio Teismo reglamento VI skyriaus 1 skirsnio 15 punktą tokiu nuorašu laikytinas tekstas, paskelbtas „Valstybės žiniose“.

Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad prašymas ir kiti šio straipsnio 3 dalyje nurodyti priedai pateikiami Konstituciniam Teismui su nuorašais po 30 egzempliorių.

  1. Prie Konstituciniame Teisme gauto Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nėra pridėta ginčijamo Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 12 d. dekreto Nr. 397 „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ viso teksto nuorašo, taip pat nėra ginčijamo akto 30 nuorašų egzempliorių.

Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo – Seimo prašymas, išdėstytas Seimo 2004 m. kovo 16 d. nutarime „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 5 dalies reikalavimų.

  1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 70 straipsnį prašymas grąžinamas, jeigu jis arba jo priedai neatitinka šio įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi ir 70 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas


nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui – Lietuvos Respublikos Seimui prašymą, išdėstytą Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. kovo 16 d. nutarime „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                               Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Jarašiūnas

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Augustinas Normantas

                                                                                                        Jonas Prapiestis

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas