Dėl prašymo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PAREIŠKĖJO lietuvos vyriausiojo ADMINIstracinio teismo PRAŠYMO IŠTIRTI lietuvos respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymO ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI PRIĖMIMO

2021 m. gegužės 27 d. Nr. KT81-S74/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą Nr. 1B-11/2021 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (TAR, 2015-07-07, Nr. 2015-11101) tiek, kiek jame nenustatyta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti asmens valstybinę pensiją, kai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas lemia, jog pareigūno ar kario paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis, reikšmingas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos apskaičiavimui, pasikeičia (darbo užmokesčio vidurkis padidėja) ir patenka į 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį, bei išmokėti dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies mokėjimo susidariusį valstybinių pensijų dydžių skirtumą, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį, 52 straipsnį ir konstitucinį teisinės valstybės principą“.

 

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (toliau – Grąžinimo įstatymas) tiek, kiek jame nenustatyta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir išmokėti susidariusį jos dydžių skirtumą, kai dėl 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu neproporcingai sumažinto pareigūnų ar karių darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo ir jo vidurkio padidėjimo pasikeičia ir į šį laikotarpį patenka šios pensijos apskaičiavimui palankiausi paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einantys dvylika mėnesių.

2. Pareiškėjas dėl ginčijamo įstatymo atitikties Konstitucijai į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl neišmokėto pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžių skirtumo, susidariusio 2019 metais ją perskaičiavus pagal asmens dėl jam grąžintos 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies pasirinktą kitą, t. y. per šį laikotarpį nustatytą, šios pensijos apskaičiavimui palankiausių paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jo darbo užmokesčio vidurkį.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Seimas 2015 m. birželio 30 d. priėmė Grąžinimo įstatymą, kaip nurodyta jo preambulėje, įgyvendindamas inter alia Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimą, kuriuo Konstitucinis Teismas Konstitucijai prieštaraujančiomis pripažino įstatymų nuostatas, kuriomis įtvirtintas neproporcingas valstybės tarnautojų, teisėjų atlyginimų mažinimo mastas, taip pat pratęstas šių įstatymų nuostatų galiojimas ir atidėtas iki atlyginimų sumažinimo galiojusio teisinio reguliavimo įsigaliojimas.

Grąžinimo įstatyme nustatyta, kad dėl 2009 m. gegužės 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu galiojusiomis įstatymų nuostatomis neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) mokėjimo susidaręs inter alia valstybinių pensijų dydžių skirtumas, apskaičiuojamas nuo sumažinto asmens darbo užmokesčio (atlyginimo) skaičiuojamos jam mokėtos išmokos, yra grąžinamas šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka (1 straipsnis, 2 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis). Pagal šį teisinį reguliavimą inter alia išmokamas susidaręs pagal tokio darbo užmokesčio (atlyginimo) vidurkį mokėtų ir perskaičiuotų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų dydžių skirtumas.

Pareiškėjas nurodo, jog šiame įstatyme nėra nustatyta, kad turi būti perskaičiuojamos ir ne pagal 2009 m. gegužės 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu gauto darbo užmokesčio (atlyginimo) vidurkį apskaičiuotos valstybinės pensijos, taip pat kad turi būti išmokamas pagal 2009 m. gegužės 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpio darbo užmokesčio (atlyginimo), kurio dalis buvo grąžinta, vidurkį perskaičiuotų ir iki tol mokėtų mažesnių pensijų dydžių skirtumas.

4. Pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas grindžiamas teisiniais motyvais.

4.1. Pareiškėjo teigimu, pagal Grąžinimo įstatymą, inter alia jo 1 straipsnį, 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11, 12 dalis, perskaičiuojamos tik tos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, kurios paskirtos jų gavėjams pasirinkus jas apskaičiuoti pagal 2009 m. gegužės 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) vidurkį.

4.2. Pasak pareiškėjo, Grąžinimo įstatymu nėra ginami interesai tų asmenų, kurių pasirinkimas palankiausiu jų valstybinei pensijai apskaičiuoti nurodyti ne 2009 m. gegužės 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d., o ankstesniu (ikikriziniu) laikotarpiu nustatyto darbo užmokesčio vidurkį, buvo nulemtas tuometinės situacijos (dėl ekonomikos krizės sumažinto darbo užmokesčio) ir sąlyginis, nežinant, kad įsigaliojus Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimui bus grąžinta 2009 m. gegužės 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis ir tuomet darbo užmokesčio vidurkis pasikeis. Pareiškėjo nuomone, šie asmenys yra diskriminuojami, nes jų padėtis tapo nepalankesnė nei tų asmenų, kurių pasirinkimu jiems paskirta valstybinė pensija buvo apskaičiuota pagal 2009 m. gegužės 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu nustatyto darbo užmokesčio vidurkį, todėl pagal Grąžinimo įstatymą perskaičiuota ir išmokėtas jos dydžių skirtumas. Pareiškėjo vertinimu, tarp abiejų asmenų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas, todėl Grąžinimo įstatymu tiek, kiek nurodyta, pažeidžiama Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis.

4.3. Pareiškėjo teigimu, pagal Grąžinimo įstatymą, kuris pensijų skyrimą ir mokėjimą reguliuojančių įstatymų atžvilgiu yra specialusis įstatymas, valstybinė pensija nėra perskaičiuojama, kai dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) grąžinimo pasikeičia (padidėja) paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių atlyginimo vidurkis, ir nėra išmokamas dėl to susidaręs paskirtos ir perskaičiuotos valstybinės pensijos dydžių skirtumas. Šiame įstatyme neatsižvelgiama į reikšmingas aplinkybes, nuo kurių priklauso valstybinės pensijos skyrimas, inter alia į gautą asmens darbo užmokesčio dydį (jo pokytį), nekompensuojamas susidaręs tam tikrą laikotarpį jam mokėtos mažesnės ir perskaičiuotos valstybinės pensijos dydžių skirtumas. Pareiškėjas teigia, kad tokiu teisiniu reguliavimu nėra tinkamai kompensuojami dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirti asmens praradimai, o tai nesuderinama su teisingumo principu, esančiu vienu iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų.

4.4. Taigi, pareiškėjo nuomone, Grąžinimo įstatyme nenustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį būtų įtvirtinta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir išmokėti susidariusį jos dydžių skirtumą asmenims, kuriems grąžinus dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį padidėjęs šio darbo užmokesčio (atlyginimo) vidurkis būtų turėjęs įtakos šios pensijos dydžiui reikšmingo paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių laikotarpio pasirinkimui, yra Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui prieštaraujanti legislatyvinė omisija.

5. Konstatuotina, kad pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti Grąžinimo įstatymo tiek, kiek jame nenustatyta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir išmokėti susidariusį jos dydžių skirtumą, kai dėl 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu neproporcingai sumažinto pareigūnų ar karių darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo ir jo vidurkio padidėjimo pasikeičia ir į šį laikotarpį patenka šios pensijos apskaičiavimui palankiausi paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einantys dvylika mėnesių, atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui atitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl yra priimtinas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, 67 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Priimti nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą
Nr. 1B-11/2021 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas tiek, kiek jame nenustatyta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir išmokėti susidariusį jos dydžių skirtumą, kai dėl 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu neproporcingai sumažinto pareigūnų ar karių darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo ir jo vidurkio padidėjimo pasikeičia ir į šį laikotarpį patenka šios pensijos apskaičiavimui palankiausi paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einantys dvylika mėnesių.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė
                                                                       Gintaras Goda
                                                                       Vytautas Greičius
                                                                       Danutė Jočienė
                                                                       Giedrė Lastauskienė
                                                                       Algis Norkūnas
                                                                       Daiva Petrylaitė
                                                                       Janina Stripeikienė
                                                                       Dainius Žalimas