Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PAREIŠKĖJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI SU AKCIZŲ, taip pat loterijų ir azartinių lošimų mokesčio PAKEITIMU SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. KT214-S196/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-14/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar:

,,Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas (2019-12-03, Nr. XIII-2581, TAR, 2019-12-12, Nr. 2019-20017) pagal priėmimo bei įsigaliojimo tvarką ir normų turinį prieštarauja konstituciniams darnios visuomenės, teisinės valstybės, proporcingumo, teisingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, asmenų lygiateisiškumo principams ir Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsniui inter alia jo 4 daliai, Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas pagal priėmimo bei įsigaliojimo tvarką ir normų turinį prieštarauja konstituciniams darnios visuomenės, teisinės valstybės, proporcingumo, teisingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisimo tikrumo ir teisinio saugumo, asmenų lygiateisiškumo principams ir Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsniui inter alia jo 4 daliai, Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai;

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas (2019-12-20, Nr. XIII-2634, TAR, 2019-12-20, Nr. 20807; identifikacinis kodas: 2019-20807) pagal priėmimo bei įsigaliojimo tvarką ir normų turinį prieštarauja konstituciniams darnios visuomenės, teisinės valstybės, proporcingumo, teisingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, asmenų lygiateisiškumo principams ir Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsniui inter alia jo 4 daliai, Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

I

2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 3 punktą prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai turi būti nurodyti duomenys apie pareiškėjo atstovą ir jo įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai atstovaujama pagal pareigas. Šio straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad Seimo narių grupės prašymą pasirašo visi su prašymu besikreipiantys Seimo nariai, kartu nurodydami savo grupės atstovą (atstovus).

2.1. Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 dalyje inter alia nustatyta, kad Seimo narių grupės atstovu pagal įstatymą laikomas jai atstovaujantis Seimo narys (nariai), kurį (kuriuos) savo prašyme nurodo pasirašydami po juo visi Seimo nariai, kurie kreipiasi į Konstitucinį Teismą, jeigu jų parašai patvirtinti Seimo Pirmininko arba jo pavaduotojo. Šio straipsnio 6 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad advokato įgaliojimai patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu; atstovauti pagal pavedimą Seimo narių grupei įgaliojimus išduoda Seimo narių grupės atstovas pagal įstatymą.

2.2. Pažymėtina, jog Konstituciniam Teismui pateiktame pareiškėjos Seimo narių grupės prašyme yra nurodyta, kad jos atstovai pagal įstatymą yra Seimo nariai Simonas Gentvilas ir Julius Sabatauskas, taip pat jos atstovu nurodytas advokatas Gytis Kaminskas, tačiau nėra pateiktas tokią jo teisę patvirtinantis įgaliojimas, kuris yra būtinas pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 6 dalį, taip pat pagal 66 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 3 punktą, 3 dalies 2 punktą.

2.3. Taigi konstatuotina, kad prašymą pateikusios Seimo narių grupės atstovai yra tik jame nurodyti Seimo nariai Simonas Gentvilas ir Julius Sabatauskas.

II

3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 8 punktą prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, su kuriuo kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyta pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus.

Aiškindamas šią Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatą, Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad pareiškėjo pozicija dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, prašyme turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai. Vadinasi, prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį turi būti aiškiai nurodyti ne tik konkretūs teisės akto straipsniai (jų dalys, punktai), kurių atitiktimi Konstitucijai pareiškėjas abejoja, taip pat konkrečios Konstitucijos nuostatos – normos ir (arba) principai, kuriems, pareiškėjo nuomone, prieštarauja konkrečiai nurodyti ginčijamo teisės akto straipsniai (jų dalys, punktai), bet ir teisiniai motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies, punkto) atitikties konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms. Priešingu atveju prašymas ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį laikytinas neatitinkančiu Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio reikalavimų (inter alia 2010 m. kovo 19 d., 2018 m. rugpjūčio 31 d., 2020 m. kovo 19 d. sprendimai).

Prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį nenurodžius inter alia teisinių motyvų, pagrindžiančių pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies, punkto) atitikties konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį, ir tokį prašymą priėmus nagrinėti Konstituciniame Teisme bei pagal jį pradėjus bylą, būtų suvaržytos ir suinteresuoto asmens – valstybės institucijos, išleidusios ginčijamą teisės aktą, teisės, nes suinteresuotam asmeniui taptų sunkiau teikti paaiškinimus dėl pareiškėjo argumentų ir rengtis teisminiam nagrinėjimui (inter alia 2004 m. balandžio 16 d., 2012 m. balandžio 25 d., 2020 m. kovo 19 d. sprendimai); tokiu atveju nebūtų sudaryta sąlygų suinteresuotam asmeniui pateikti savo argumentus, kodėl pareiškėjo abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai laikytinos nepagrįstomis (2019 m. rugsėjo 19 d., 2020 m. birželio 26 d., 2020 m. liepos 14 d. sprendimai).

Reikalavimai aiškiai išdėstyti ir teisiniais argumentais pagrįsti pareiškėjo poziciją dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai taikytini ir tais atvejais, kai teisės aktai yra ginčijami pagal Konstitucijoje nustatytą jų priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (inter alia 2012 m. kovo 5 d., 2019 m. kovo 21 d., 2020 m. kovo 19 d. sprendimai).

III

4. Iš pareiškėjos prašymo visumos matyti, kad ji prašo ištirti, ar konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo principams neprieštarauja:

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 3 d. (toliau – ir 2019 m. gruodžio 3 d. priimtas Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas), 8 straipsnio 1 dalis tiek, kiek pagal ją Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 35 straipsnio 1 punktas (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 37 straipsnis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., taip pat 2019 m. gruodžio 3 d. priimto Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis, pagal kurią Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 5 d. (toliau – ir 2019 m. gruodžio 5 d. priimtas Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas), 2 straipsnio 1 dalis tiek, kiek pagal ją Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija) įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.;

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 10 d. (toliau – ir 2019 m. gruodžio 10 d. priimtas Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas), 2 straipsnis tiek, kiek pagal jį Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalys įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

4.1. Pareiškėjos teigimu, šioje prašymo dalyje ginčijamomis įstatymų nuostatomis nauja redakcija išdėstyti mokesčių įstatymų pakeitimai įsigaliojo nuo ginčijamų įstatymų oficialaus paskelbimo praėjus mažiau nei trims mėnesiams:

2019 m. gruodžio 3 d. priimto Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos, kuriose įtvirtinti tam tikri gazoliams, etilo alkoholiui, bešviniam benzinui taikomų akcizų tarifų pakeitimai, įsigaliojo atitinkamai 2020 m. sausio 1 d., t. y. praėjus mažiau nei mėnesiui nuo šio įstatymo paskelbimo Teisės aktų registre (toliau – TAR), ir 2020 m. kovo 1 d., t. y. praėjus mažiau nei trims mėnesiams nuo šio įstatymo paskelbimo TAR (paskelbta 2019 m. gruodžio 12 d.);

2019 m. gruodžio 5 d. priimto Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostata, kurioje įtvirtintas tam tikras kaitinamojo tabako produktams taikomo akcizo tarifo pakeitimas, įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d., t. y. praėjus mažiau nei trims mėnesiams nuo šio įstatymo paskelbimo TAR (paskelbta 2019 m. gruodžio 19 d.);

2019 m. gruodžio 10 d. priimto Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo nuostata, kurioje įtvirtinti tam tikri loterijų ir lošimų mokesčio tarifų ir fiksuotų šio mokesčio dydžių pakeitimai, įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., t. y. praėjus mažiau nei mėnesiui nuo šio įstatymo paskelbimo TAR (paskelbta 2019 m. gruodžio 20 d.).

4.2. Pareiškėjos nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu, kuriuo įtvirtintas mokesčius pakeičiančių (juos padidinant) įstatymų (jų dalių) įsigaliojimas per ypač trumpą laikotarpį – nuo 2020 m. sausio 1 d. arba 2020 m. kovo 1 d., t. y. praėjus mažiau nei trims mėnesiams nuo atitinkamo įstatymo oficialaus paskelbimo, nesant išimtinių, konstituciškai pagrįstų priežasčių ir nenumačius ūkio subjektams jokių galimybių prie to prisitaikyti (pasirengti neproporcingai didelėms išlaidoms arba kitoms neigiamoms pasekmėms), pažeidžiami konstituciniai teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo principai. Pareiškėja, grįsdama savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo konstitucingumo, remiasi, be kita ko, oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, pagal kurias teisinio reguliavimo pakeitimai turėtų būti daromi taip, kad asmenims, kurių teisinei padėčiai jie turi įtakos, būtų užtikrinta reali galimybė prisitaikyti prie naujos teisinės situacijos, todėl, siekiant sudaryti sąlygas asmenims ne tik susipažinti su nauju teisiniu reguliavimu anksčiau, nei jis pradės galioti, bet ir tinkamai pasirengti numatomiems pakeitimams, gali būti būtina nustatyti vėlesnę jo įsigaliojimo datą.

5. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas (inter alia 2002 m. lapkričio 25 d., 2011 m. gruodžio 22 d., 2020 m. birželio 3 d. nutarimai), pareiškėjos prašymas ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo principams traktuotinas kaip prašymas ištirti jo atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui.

6. Atsižvelgiant į pareiškėjos išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad šioje prašymo dalyje yra pateikti teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjos abejonę dėl ginčijamų įstatymų nuostatų, kuriomis įtvirtintas mokesčius pakeičiančių (juos padidinant) įstatymų (jų dalių) įsigaliojimas, atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui. Taigi ši pareiškėjos prašymo dalis atitinka Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimus ir yra priimtina.

IV

7. Iš pareiškėjos prašymo visumos taip pat matyti, kad ji prašo ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai, 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, proporcingumo, teisingumo, darnios visuomenės principams neprieštarauja:

Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), pagal kurią etilo alkoholiui taikomas 2 025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas;

Akcizų įstatymo 35 straipsnio 1 punktas (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), pagal kurį bešviniam benzinui taikomas 466 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas;

Akcizų įstatymo 37 straipsnio (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) 1 dalis, pagal kurią gazoliams taikomas 372 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip;

Akcizų įstatymo 37 straipsnio (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) 3 dalis, pagal kurią gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių;

Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija), pagal kurią kaitinamojo tabako produktams taikomas 113,2 euro už kilogramą tabako akcizų tarifas;

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2 dalis, pagal kurią, organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 18 procentų mokesčio tarifas;

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2dalis, pagal kurią, organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 13 procentų mokesčio tarifas;

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 3 dalis, pagal kurią, organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, nustatomas fiksuotas loterijų ir lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį: 1) už A kategorijos lošimo automatą – 260 eurų per kalendorinių metų mėnesį (toliau – mėnuo), 2) už B kategorijos lošimo automatą – 130 eurų per mėnesį, 3) už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 2 300 eurų per mėnesį.

7.1. Pareiškėja nurodo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu atitinkamai buvo padidinti akcizų tarifai, taikomi tik tam tikriems produktams – etilo alkoholiui, bešviniam benzinui, gazoliams, tik vienai – kaitinamo tabako – kategorijai, taip pat padidinti loterijų ir lošimų mokesčio tarifai ir fiksuoti šio mokesčio dydžiai tik vienai toje pačioje rinkoje teikiamų paslaugų rūšiai – lošimams. Be to, ginčijamos minėtų įstatymų nuostatos įsigaliojo net nepraėjus trims mėnesiams nuo jų paskelbimo. Pareiškėjos manymu, valstybėje nesant krizinės būklės, dėl radikalaus ir greito tam tikrų akcizų ir vieno mokesčio padidinimo kyla verslo nepasitikėjimas visa teisine verslo aplinka ir valstybės įsipareigojimų vykdymu.

Pareiškėja, grįsdama savo abejones dėl Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalies (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija) konstitucingumo, taip pat teigia, kad 2018 m. birželio 28 d. priimtame Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatyme Nr. XIII-1327 įtvirtintu teisiniu reguliavimu buvo nustatytas laipsniškas (per trejus metus) akcizo tarifo didinimas visoms tabako gaminių kategorijoms iki pat 2021 metų. Pareiškėjos teigimu, šiuo įstatymu buvo suformuotas pagrįstas teisėtas lūkestis, kad kaitinamajam tabakui akcizų tarifai bus didinami palaipsniui kelerius metus (nuo 2019 m. kovo 1 d. – 68,6 euro, nuo 2020 m. kovo 1 d. – 78,5 euro, o nuo 2021 m. kovo 1 d. – 90 eurų už kilogramą tabako). Ginčijamoje Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija) nesilaikoma anksčiau numatyto laipsniško akcizo didinimo, be to, tik vienai, t. y. kaitinamojo tabako, kategorijai nuo 2020 m. kovo 1 d. iš karto akcizas padidinamas nuo 68,6 euro iki 113,2 euro (padidinimas net 65 proc.).

Taigi, pareiškėjos vertinimu, ginčijamose Akcizų įstatymo ir Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo nuostatose įtvirtintu teisiniu reguliavimu itin ženkliai ir itin greitai padidinus etilo alkoholiui, bešviniam benzinui, gazoliams, kaitinamojo tabako produktams taikomus akcizų tarifus, taip pat loterijų ir lošimų mokesčio tarifus ir fiksuotus šio mokesčio dydžius lošimams, buvo pažeisti konstituciniai teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, proporcingumo, teisingumo, darnios visuomenės principai.

7.2. Pareiškėja teigia, kad, padidinus akcizų tarifus, loterijų ir lošimų mokesčio tarifus ir fiksuotus šio mokesčio dydžius atitinkamai tik tam tikriems produktams (etilo alkoholiui, bešviniam benzinui, gazoliams, kaitinamojo tabako produktams) ir tik vienai paslaugų kategorijai – lošimams, nepagrįstai suteikiamas konkurencinis pranašumas ūkio subjektams, atitinkamai gaminantiems, parduodantiems ar savo veikloje naudojantiems kitų rūšių produktus, ir loterijų organizatoriams. Pasak pareiškėjos, tokiu teisiniu reguliavimu sudaromos nesąžiningos konkurencijos sąlygos, dėl to pažeidžiama Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalis.

7.3. Pareiškėja taip pat nurodo, kad ginčijamose Akcizų įstatymo ir Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo nuostatose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjos, turintis esminį poveikį tiek konkurencinei, tiek verslo aplinkai, nustatytas neatlikus pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį ir 161 straipsnį (2019 m. birželio 13 d. redakcija) būtino tokio teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir poveikio konkurencijai vertinimo. Kadangi ginčijamas teisinis reguliavimas įtvirtintas nesilaikant įstatymuose nustatytų esminių įstatymų leidybos procedūros reikalavimų, pareiškėjos teigimu, buvo pažeista Konstitucijos 69 straipsnio 1 dalis.

8. Kaip minėta, Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas (inter alia 2002 m. lapkričio 25 d., 2011 m. gruodžio 22 d., 2020 m. birželio 3 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad neatskiriamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinio elementas yra konstitucinis teisingumo principas (inter alia 2010 m. gruodžio 22 d., 2014 m. balandžio 14 d., 2020 m. liepos 24 d. nutarimai); konstitucinių teisingumo, darnios visuomenės imperatyvų pažeidimas kartu yra ir konstitucinio teisinės valstybės principo pažeidimas (inter alia 2004 m. gruodžio 13 d., 2013 m. balandžio 30 d., 2020 m. kovo 9 d. nutarimai); vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų taip pat yra konstitucinis proporcingumo principas (inter alia 2009 m. gruodžio 11 d., 2013 m. spalio 9 d., 2020 m. liepos 24 d. nutarimai).

Taigi pareiškėjos prašymas ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, proporcingumo, teisingumo, darnios visuomenės principams traktuotinas kaip prašymas ištirti jo atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui.

9. Atsižvelgiant į pareiškėjos išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad šioje prašymo dalyje yra pateikti teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjos abejonę dėl ginčijamų įstatymų nuostatų atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai, 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Taigi ši pareiškėjos prašymo dalis atitinka Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimus ir yra priimtina.

V

10. Iš pareiškėjos prašymo visumos taip pat matyti, kad ji prašo ištirti, ar Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 35 straipsnio 1 punktas (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 37 straipsnio (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) 1 dalis, 3 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių, 65 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija), Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalys neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

10.1. Pareiškėja teigia, kad ginčijamos minėtų įstatymų nuostatos, kuriomis itin ženkliai ir itin greitai atitinkamai buvo padidinti akcizų tarifai tik tam tikriems produktams – etilo alkoholiui, bešviniam benzinui, gazoliams, tik vienai – kaitinamo tabako – kategorijai, taip pat padidinti loterijų ir lošimų mokesčio tarifai ir fiksuoti šio mokesčio dydžiai tik vienai toje pačioje rinkoje teikiamų paslaugų rūšiai – lošimams, nesant tokio teisinio reguliavimo poveikio vertinimo tiek konkurencinei, tiek verslo aplinkai, galimai prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui.

10.2. Pažymėtina, kad pareiškėja nepateikė teisinių argumentų, kodėl visi tabako produktų gamintojai, nepaisant to, kad jie gamina ar parduoda skirtingus tabako produktus, t. y. apdorotą tabaką, neapdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus, elektroninių cigarečių skystį, kurie pagal Akcizų įstatymą yra apmokestinami akcizais (2 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 9 d. redakcija) 2–5 punktai), visi ūkio subjektai, gaminantys ar savo veikloje naudojantys etilo alkoholio produktus ir alkoholinius gėrimus, skirtingus energinius produktus, t. y. bešvinį benziną, švino turintį benziną, žibalą, įvairius gazolius ar skystąjį kurą (mazutus) ir kt., kurie pagal Akcizų įstatymą yra apmokestinami akcizais (2 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 9 d. redakcija) 1, 6 punktai), taip pat visi loterijų ir skirtingų azartinių lošimų (bingo, totalizatoriaus, lažybų, nuotolinių lošimų, lošimų A ir B kategorijų lošimo automatais, skirtingų stalo lošimų) organizatoriai, turintys mokėti loterijų ir lošimų mokestį pagal Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnį (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija), pagal Konstitucijos 29 straipsnį turėtų būti laikomi esančiais atitinkamai vienodoje (panašioje) padėtyje ir kodėl jiems turėtų būti nustatytas vienodas atitinkamai akcizų ar loterijų ir lošimų mokesčio tarifų arba šio mokesčio dydžių teisinis reguliavimas.

11. Taigi konstatuotina, kad pareiškėja nepateikė teisinių argumentų, pagrindžiančių jos abejones dėl Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalies (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 35 straipsnio 1 punkto (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 37 straipsnio (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) 1 dalies, 3 dalies tiek, kiek nurodyta pareiškėjos, 65 straipsnio 1 dalies (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija), Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalių atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ši pareiškėjos prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytų reikalavimų.

12. Jeigu prašymas (jo dalis) neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį jis yra grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Vadinasi, yra pagrindas grąžinti pareiškėjai prašymą ištirti, ar Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 35 straipsnio 1 punktas (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 37 straipsnio (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) 1 dalis, 3 dalis tiek, kiek nurodyta pareiškėjos, 65 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija), taip pat Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalys neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25, 28 straipsniais, 66 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 70 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Priimti pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-14/2020 ištirti, ar:

konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 3 d., 8 straipsnio 1 dalis tiek, kiek pagal ją Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 35 straipsnio 1 punktas (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 37 straipsnis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., taip pat šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalis, pagal kurią Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.;

konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 5 d., 2 straipsnio 1 dalis tiek, kiek pagal ją Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija) įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.;

konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 10 d., 2 straipsnis tiek, kiek pagal jį Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalys įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.;

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai, 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 35 straipsnio 1 punktas (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 37 straipsnio (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) 1 dalis, 3 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių, 65 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija);

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai, 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalys.

2. Grąžinti pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo narių grupei prašymą Nr. 1B-14/2020 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 35 straipsnio 1 punktas (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija), 37 straipsnio (2019 m. gruodžio 3 d. redakcija) 1 dalis, 3 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių, 65 straipsnio 1 dalis (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija), Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalys.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai         Elvyra Baltutytė
                                                                 Gintaras Goda
                                                                 Vytautas Greičius
                                                                 Danutė Jočienė
                                                                 Gediminas Mesonis
                                                                 Vytas Milius
                                                                 Daiva Petrylaitė
                                                                 Janina Stripeikienė
                                                                 Dainius Žalimas