Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-193/2020

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. KT210-A-S193/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-193/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo ištirti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 2 punkto tiek, kiek juose, pasak pareiškėjų, nustatytas draudimas vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, tarp jų – mokėti palūkanas, netesybas, mokesčius ir kitas privalomas įmokas, taip pat iš bankrutuojančio banko išieškoti skolas teismo ar ne ginčo tvarka, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.

2. Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau – Komisija) 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimu pareiškėjų skundą dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Tarnyba) 2018 m. vasario 1 d. sprendimo, kuriuo nuspręsta nepradėti neplaninio bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo pagal pareiškėjų skundą, panaikinimo ir įpareigojimo Tarnybą pareiškėjų skundą nagrinėti iš naujo atmetė kaip nepagrįstą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 31 d. sprendimu pareiškėjų skundą, kuriuo jie prašė panaikinti minėtus Komisijos ir Tarnybos sprendimus, įpareigoti Tarnybą pradėti neplaninį bankroto administratoriaus patikrinimą dėl bankroto administratoriaus pareigų nevykdymo ir netinkamo jų vykdymo, atmetė kaip nepagrįstą ir Komisijos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. birželio 17 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 31 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. spalio 19 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. spalio 22 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui turi būti pateiktas per keturis mėnesius nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių terminas sueina ne darbo ar oficialios šventės dieną, paskutine šio termino diena laikytina po šios ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti pirmoji darbo diena (2020 m. balandžio 15 d. sprendimai Nr. KT75-A-S70/2020 ir Nr. KT76-A-S71/2020, 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. KT114-A-S106/2020).

Galutinė ir neskundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis dėl pareiškėjų įsiteisėjo 2020 m. birželio 17 d. Vadinasi, paskutinė Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių termino diena buvo 2020 m. spalio 17 d., t. y. ne darbo diena (šeštadienis). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai prašymą Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiuntė 2020 m. spalio 19 d., t. y. pirmąją po minėtos ne darbo dienos einančią darbo dieną, laikytina, kad pareiškėjai nepraleido kreipimosi į Konstitucinį Teismą termino.

6. Kaip minėta, pareiškėjai prašo ištirti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto, Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 2 punkto tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

6.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT127-A-S118/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT202-A-S186/2020).

6.2. Pažymėtina, kad Tarnybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimas, Komisijos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 31 d. sprendimas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartis priimti ne pareiškėjų ginčijamų Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto, Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatų pagrindu. Taigi ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjų konstitucines teises ar laisves.

6.3. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjai neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto, Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 2 punkto atitikties Konstitucijai.

6.4. Pareiškėjų prašymo kontekste paminėtina, kad Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 5 d. priėmė nutarimą, kuriuo pareiškėjų ginčijamas Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir Bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas, pagal kurias draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš bankrutuojančios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, pripažino neprieštaraujančiomis Konstitucijai. Paminėtina ir tai, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. Vadinasi, net jei sprendimai būtų priimti ginčijamų Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir Bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatų pagrindu, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą būtų pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjų prašymą ištirti šių ginčijamų nuostatų atitiktį Konstitucijai.

6.5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

6.6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-193/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Gintaras Goda
                                                                    Vytautas Greičius
                                                                    Gediminas Mesonis
                                                                    Vytas Milius
                                                                    Daiva Petrylaitė
                                                                    Janina Stripeikienė
                                                                    Dainius Žalimas