Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-186/2020

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. KT202-A-S186/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-186/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Įstatymas) preambulės ir 1 straipsnio „Įstatymo paskirtis ir sąvokos“ 1 dalies nuostatų, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 17 d. nutarties atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 138 straipsniams.

2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Kauno miesto skyrius 2020 m. vasario 4 d. raštu pareiškėjo prašymo atkurti nuosavybės teisės į visą 0,1470 ha žemės plotą netenkino ir, be kita ko, nurodė, kad nuosavybės teisės į 0,1170 ha žemės plotą pareiškėjui atkurtos Kauno miesto valdybos 1994 m. vasario 1 d. potvarkiu. Nacionalinė žemės tarnyba 2020 m. vasario 26 d. raštu pareiškėjo prašymą dėl šios tarnybos Kauno miesto skyriaus 2020 m. vasario 4 d. rašte išdėstyto atsakymo peržiūrėjimo paliko nenagrinėtą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 15 d. nutartimi, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino šio teismo 2020 m. kovo 27 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų, pareiškėjo skundą, kuriame jis prašė pripažinti negaliojančiais Kauno miesto valdybos 1994 m. vasario 1 d. potvarkį, žemės pirkimo–pardavimo sutartį ir įpareigoti atsakovę Nacionalinę žemės tarnybą taikyti visišką vienašalę restituciją, laikė nepaduotu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. birželio 17 d. neskundžiama nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 15 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjo skundo dalis dėl įpareigojimo atsakovę Nacionalinę žemės tarnybą taikyti visišką vienašalę restituciją priimant sprendimą laikyta nepaduota nepašalinus trūkumų, paliko nepakeistą, kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 15 d. nutarties dalį pakeitė – pareiškėjo skundo dalį dėl žemės pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pareiškėjo skundo dalį dėl Kauno miesto valdybos 1994 m. vasario 1 d. potvarkio pripažinimo negaliojančiu atsisakė priimti kaip nepriskirtiną nagrinėti šiam administraciniam teismui.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. spalio 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas ginčija Įstatymo preambulės ir 1 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai.

5.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. KT114-A-S106/2020, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT127-A-S118/2020).

5.2. Pažymėtina, kad Nacionalinės žemės tarnybos 2020 m. vasario 4 d. ir 2020 m. vasario 26 d. raštuose atsakymai buvo išdėstyti, taip pat Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 15 d. ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartys buvo priimtos ne ginčijamų Įstatymo preambulės ir 1 straipsnio 1 dalies nuostatų pagrindu. Taigi pareiškėjo ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

5.3. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl ginčijamų Įstatymo preambulės ir 1 straipsnio 1 dalies atitikties Konstitucijai.

5.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

5.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

6. Pareiškėjas taip pat prašo įvertinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 17 d. nutarties atitiktį Konstitucijai.

6.1. Pažymėtina, kad kaip Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT96-A-S91/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT162-A-S149/2020).

6.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymo dalis, kurioje prašoma įvertinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 17 d. nutarties atitiktį Konstitucijai, yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.4. Vadinasi, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-186/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė
                                                                    Gintaras Goda
                                                                    Vytautas Greičius
                                                                    Danutė Jočienė
                                                                    Gediminas Mesonis
                                                                    Vytas Milius
                                                                    Daiva Petrylaitė

                                                                    Janina Stripeikienė
                                                                    Dainius Žalimas