Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-118/2020 DALIES GRĄŽINIMO IR
ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2020 m. lapkričio 19 d. Nr. KT198-A-S183/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] (toliau kartu – pareiškėjai) prašymą Nr. 1A-118/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja (neprieštaravo) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135 straipsnis (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalis, 144 straipsnis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 145 straipsnio (su 2011 m. lapkričio 17 d. pakeitimu) 1 dalies 1–7, 12, 13 punktai, 2, 7, 8 dalys, 147 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1, 2 dalys, 152 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–6 dalys, 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinį skundą privalo surašyti advokatas, jeigu kasatorius yra fizinis asmuo, neturintis aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, 354 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 585 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1–3 dalys, 586 straipsnio 1 dalis, 587 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 4 punktas, 613 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–3 dalys, 624 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1–3, 8 punktai, 633 straipsnio 1 dalis, 634 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1, 2 dalys, 639 straipsnio 1, 2 punktai, 642 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalis, 645 straipsnio 1, 2 dalys, 654 straipsnis (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija), 655 straipsnis, 656 straipsnio 3–5 punktai, 657 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1, 3 dalys, 658 straipsnio (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) 1, 2 dalys, 659 straipsnio 1, 3 dalys, 675 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 677 straipsnio 1 dalis, 678 straipsnio 1 dalies 4, 6 punktai, 679 straipsnis (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija), 683 straipsnio 1 dalis, 688 straipsnis (2018 m. birželio 30 d. redakcija), 689 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 3 d. pakeitimu) 1–3, 9 dalys, 733 straipsnio (su 2019 m. gruodžio 19 d. pakeitimu) 1–3, 6 dalys, 734 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1, 3 dalys, 736 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) 1 dalies 2, 3 punktai, 2 dalis, 743 straipsnio 1, 3 dalys; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 3 straipsnio 8 dalies (2011 m. balandžio 21 d. redakcija) 16 punktas, 3 straipsnio 5 dalies 16 punktas (2018 m. balandžio 17 d. redakcija); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktas.

Taip pat pareiškėjai prašo sustabdyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje priimtos 2020 m. birželio 3 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą, išreikalauti iš antstolių vykdomąsias bylas.

2. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. birželio 26 d. Atlikus pareiškėjų prašymo išankstinį tyrimą, pareiškėjai 2020 m. rugsėjo 8 d. pateikė papildomą informaciją.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT34-A-S31/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT94-A-S89/2020).

5.1. Taigi, sprendžiant pareiškėjų prašymo priėmimo klausimą, nevertinami pareiškėjų prašyme ir pateiktoje papildomoje informacijoje nurodyti dėl pareiškėjų priimti teismų sprendimai, kurie įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.

5.2. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų prašymo priimtinumo kontekste aktualūs šie teismų sprendimai, su kuriais pareiškėjai sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą:

– Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų ieškinį, konstatavus, kad pareikšti reikalavimai negali būti savarankiški civilinės bylos nagrinėjimo dalykai; Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartis, kuria minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis palikta nepakeista;

– Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2020 m. gegužės 28 d. galutinė ir neskundžiama nutartis, kuria priimtas ieškovės kasacinis skundas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 4 d. nutarties, kuria paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimas, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl nuostolių atlyginimo, be kita ko, iš pareiškėjo [duomenys neskelbiami] (šioje civilinėje byloje atsakovo), peržiūrėjimo; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2020 m. birželio 9 d. nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymas panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2020 m. gegužės 28 d. nutartį; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 21 d. galutinė ir neskundžiama nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] atsiliepimą į kasacinį skundą, konstatavus, kad per nustatytą terminą nepašalintas atsiliepimo į kasacinį skundą trūkumas – kartu su kasaciniu skundu nepateiktas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo turimą teisinį išsilavinimą; šioje civilinėje byloje priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d. galutinė ir neskundžiama nutartis, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – siekiant užtikrinti ieškovės reikalavimus, nutarta areštuoti, be kita ko, pareiškėjo [duomenys neskelbiami] nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas, be kita ko, leidžiant iš areštuotų lėšų asmeninėms reikmėms kas mėnesį naudoti nurodytą pinigų sumą, šios nutarties vykdymą pavedant ieškovės pasirinktam antstoliui; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT126-A-S117/2020); pagal Konstituciją jos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdami bendro pobūdžio prašymus ištirti jo kompetencijai priskirtų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. KT116-A-S108/2020, 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. KT168-A-S154/2020); pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose nustatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2020 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KT45-A-S41/2020); pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo laikomas pasinaudojusiu visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis tik tada, kai ne tik išnaudotos visos įstatymuose numatytos teismo sprendimo apskundimo galimybės, bet ir yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo nebuvo apgintos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (inter alia 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT63-A-S49/2019, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT95-A-S90/2020).

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT172-A-S158/2020, 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT184-A-S170/2020).

7. Kaip minėta, pareiškėjai prašo ištirti CPK 147 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1, 2 dalių, 152 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–6 dalių, 585 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 2, 3 dalių, 586 straipsnio 1 dalies, 587 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 4 punkto, 624 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1–3 punktų, 633 straipsnio 1 dalies, 634 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1, 2 dalių, 639 straipsnio 1, 2 punktų, 642 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalies, 645 straipsnio 1, 2 dalių, 654 straipsnio (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija), 655 straipsnio, 656 straipsnio 3–5 punktų, 657 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1, 3 dalių, 658 straipsnio (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) 1, 2 dalių, 659 straipsnio 1, 3 dalių, 675 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 677 straipsnio 1 dalies, 678 straipsnio 1 dalies 4, 6 punktų, 679 straipsnio (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija), 683 straipsnio 1 dalies, 689 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 3 d. pakeitimu) 1–3, 9 dalių, 733 straipsnio (su 2019 m. gruodžio 19 d. pakeitimu) 1–3, 6 dalių, 734 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1, 3 dalių, 736 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) 1 dalies 2, 3 punktų, 2 dalies, 743 straipsnio 1, 3 dalių, Mokėjimų įstatymo 3 straipsnio 8 dalies (2011 m. balandžio 21 d. redakcija) 16 punkto, 3 straipsnio 5 dalies 16 punkto (2018 m. balandžio 17 d. redakcija), Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkto atitiktį Konstitucijai.

7.1. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartis, Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2020 m. gegužės 28 d., 2020 m. birželio 9 d. nutartys, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d., 2020 m. birželio 18 d., 2020 m. liepos 21 d. nutartys, taip pat antstolio 2020 m. birželio 11 d., 2020 m. rugpjūčio 24 d. patvarkymai, susiję su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu, buvo priimti ne pareiškėjų ginčijamų minėtų CPK, Mokėjimų įstatymo ir Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatų pagrindu.

Vadinasi, ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimus, galėjusius pažeisti pareiškėjų konstitucines teises ar laisves.

7.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjai neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl nurodytų CPK, Mokėjimų įstatymo ir Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai.

7.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjų prašymo dalį.

8. Pareiškėjai taip pat prašo ištirti CPK 135 straipsnio ,,Ieškinio turinys“ (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 137 straipsnio ,,Ieškinio priėmimas“ (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalies atitiktį Konstitucijai.

8.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjai teigia, jog jie ginčija CPK 135 straipsnio (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalies konstitucingumą, iš pareiškėjų prašymo visumos matyti, kad iš esmės jie kvestionuoja vadovaujantis, be kita ko, ginčijamu teisiniu reguliavimu priimtas Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų ieškinį, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį, kuria minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis palikta nepakeista.

Vadinasi, ši pareiškėjų prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

8.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjų prašymo dalį.

9. Pareiškėjas [duomenys neskelbiami] taip pat prašo ištirti CPK 144 straipsnio „Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas“ (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 145 straipsnio „Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys, jų taikymas ir atsakomybė už teismo nustatytus draudimus“ (su 2011 m. lapkričio 17 d. pakeitimu) 1 dalies 1–7, 12, 13 punktų, 2, 7, 8 dalių atitiktį Konstitucijai.

9.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas [duomenys neskelbiami] teigia, jog jis ginčija CPK 144 straipsnio (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 145 straipsnio (su 2011 m. lapkričio 17 d. pakeitimu) 1 dalies 1–7, 12, 13 punktų, 2, 7, 8 dalių atitiktį Konstitucijai, iš šio pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad iš esmės jis kvestionuoja vadovaujantis, be kita ko, ginčijamu teisiniu reguliavimu priimtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d. nutartį, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – siekiant užtikrinti ieškovės reikalavimus, nutarta areštuoti, be kita ko, pareiškėjo [duomenys neskelbiami] nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas.

Vadinasi, ši pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

9.2. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymo dalį.

10. Pareiškėjas [duomenys neskelbiami] taip pat prašo ištirti CPK 585 straipsnio ,,Antstolio reikalavimų privalomumas“ (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1 dalies, 613 straipsnio ,,Antstolio patvarkymas“ (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–3 dalių, 624 straipsnio ,,Priverstinio vykdymo priemonės“ 2 dalies 8 punkto, 688 straipsnio ,,Išieškojimo nukreipimas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis“ (2018 m. birželio 30 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

10.1. Iš pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymo ir papildomai pateiktos informacijos matyti, kad jis galimą savo konstitucinių teisių pažeidimą dėl nurodytų CPK nuostatų sieja su antstolio 2020 m. birželio 11 d., 2020 m. rugpjūčio 24 d. patvarkymais, susijusiais su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymu.

10.2. Šiame kontekste pažymėtina, kad CPK 510 straipsnyje (2014 m. gegužės 15 d. redakcija), be kita ko, nustatyta, jog antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka (1 dalis); skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą (2 dalis); skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą; jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (3 dalis); jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė; kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui (4 dalis); jeigu skundas antstoliui paduodamas praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytus terminus, antstolis vienu patvarkymu išsprendžia praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti (5 dalis). Pagal CPK 512 straipsnį (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

10.3. Iš pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymo ir papildomai pateiktos informacijos nematyti, kad šis pareiškėjas būtų skundęs antstolio 2020 m. birželio 11 d., 2020 m. rugpjūčio 24 d. patvarkymus CPK 510 straipsnyje (2014 m. gegužės 15 d. redakcija) nustatyta tvarka, be kita ko, apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

Taigi pareiškėjas [duomenys neskelbiami] prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų CPK nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir dėl šio pareiškėjo nėra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kaip to reikalaujama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktą.

10.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o pagal šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

10.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] šią prašymo dalį.

11. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymo dalį, kurioje prašoma ištirti CPK 144 straipsnio (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 145 straipsnio (su 2011 m. lapkričio 17 d. pakeitimu) 1 dalies 1–7, 12, 13 punktų, 2, 7, 8 dalių atitiktį Konstitucijai, taip pat grąžinus pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymo dalį, kurioje prašoma ištirti CPK 585 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1 dalies, 613 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–3 dalių, 624 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 688 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir prašymo sustabdyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą, išreikalauti iš antstolio vykdomąją bylą.

12. Pareiškėjas [duomenys neskelbiami] prašo ištirti ir CPK 347 straipsnio „Kasacinio skundo turinys“ 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinį skundą privalo surašyti advokatas, jeigu kasatorius yra fizinis asmuo, neturintis aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, 354 straipsnio „Atstovavimas“ (2011 m. birželio 21 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

12.1. Pažymėtina, kad pareiškėjas [duomenys neskelbiami] galimą savo konstitucinių teisių pažeidimą dėl nurodytų CPK nuostatų sieja su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 21 d. nutartimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo pateiktą atsiliepimą į kasacinį skundą, konstatavus, kad per nustatytą terminą nepašalintas atsiliepimo į kasacinį skundą trūkumas – kartu su kasaciniu skundu nepateiktas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo turimą teisinį išsilavinimą. Pažymėtina, kad ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis priimta šiuo metu nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovės kasacinį skundą. Taigi šiuo metu nepriimtas procesą dėl ieškovės kasacinio skundo užbaigiantis galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo nebūtų apgintos pareiškėjo [duomenys neskelbiami] konstitucinės teisės ar laisvės, kaip to reikalaujama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio 2 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą.

Vadinasi, pareiškėjas [duomenys neskelbiami] prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių.

12.2. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o pagal šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

12.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] šią prašymo dalį.

13. Pareiškėja [duomenys neskelbiami] taip pat prašo ištirti CPK 144 straipsnio (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 145 straipsnio (su 2011 m. lapkričio 17 d. pakeitimu) 1 dalies 1–7, 12, 13 punktų, 2, 7, 8 dalių, 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, 354 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 585 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1 dalies, 613 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–3 dalių, 624 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 688 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

13.1. Pažymėtina, kad pareiškėja [duomenys neskelbiami] prašyme nenurodo jokio ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu priimto sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos jos konstitucinės teisės ar laisvės. Kaip minėta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d., 2020 m. liepos 21 d. nutartys, antstolio 2020 m. birželio 11 d., 2020 m. rugpjūčio 24 d. patvarkymai buvo priimti ne dėl pareiškėjos [duomenys neskelbiami], o dėl pareiškėjo [duomenys neskelbiami].

13.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja [duomenys neskelbiami] neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti nurodytų CPK nuostatų atitiktį Konstitucijai.

13.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

13.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymo dalį.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-118/2020 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja (neprieštaravo) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 135 straipsnis (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalis, 144 straipsnio (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) 1, 2 dalys, 145 straipsnio (su 2011 m. lapkričio 17 d. pakeitimu) 1 dalies 1–7, 12, 13 punktai, 2, 7, 8 dalys, 147 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1, 2 dalys, 152 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–6 dalys, 585 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 2, 3 dalys, 586 straipsnio 1 dalis, 587 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 4 punktas, 624 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1–3 punktai, 633 straipsnio 1 dalis, 634 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1, 2 dalys, 639 straipsnio 1, 2 punktai, 642 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalis, 645 straipsnio 1, 2 dalys, 654 straipsnis (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija), 655 straipsnis, 656 straipsnio 3–5 punktai, 657 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1, 3 dalys, 658 straipsnio (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) 1, 2 dalys, 659 straipsnio 1, 3 dalys, 675 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 677 straipsnio 1 dalis, 678 straipsnio 1 dalies 4, 6 punktai, 679 straipsnis (2019 m. gruodžio 19 d. redakcija), 683 straipsnio 1 dalis, 689 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 3 d. pakeitimu) 1–3, 9 dalys, 733 straipsnio (su 2019 m. gruodžio 19 d. pakeitimu) 1–3, 6 dalys, 734 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1, 3 dalys, 736 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) 1 dalies 2, 3 punktai, 2 dalis, 743 straipsnio 1, 3 dalys; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 3 straipsnio 8 dalies (2011 m. balandžio 21 d. redakcija) 16 punktas, 3 straipsnio 5 dalies 16 punktas (2018 m. balandžio 17 d. redakcija); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktas.

2. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-118/2020 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinį skundą privalo surašyti advokatas, jeigu kasatorius yra fizinis asmuo, neturintis aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, 354 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 585 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1 dalis, 613 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–3 dalys, 624 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 688 straipsnis (2018 m. birželio 30 d. redakcija).

3. Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-118/2020 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinį skundą privalo surašyti advokatas, jeigu kasatorius yra fizinis asmuo, neturintis aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, 354 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 585 straipsnio (su 2016 m. lapkričio 8 d. pakeitimu) 1 dalis, 613 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1–3 dalys, 624 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 688 straipsnis (2018 m. birželio 30 d. redakcija).

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai      Elvyra Baltutytė
                                                              Gintaras Goda
                                                              Vytautas Greičius
                                                              Gediminas Mesonis
                                                              Vytas Milius
                                                              Daiva Petrylaitė
                                                              Janina Stripeikienė
                                                              Dainius Žalimas