Dėl prašymo grąžinimo, prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Nuasmeninta

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-138/2020 GRĄŽINIMO, PRAŠYMO NR. 1A-143/2020 DALIES GRĄŽINIMO IR ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMO nR. 1A-143/2020 DALĮ

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. KT194-A-S179/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-138/2020 ir Nr. 1A-143/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas Nr. 1A-138/2020 ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jose nenustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas bylose, neužbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, t. y. bylose, kuriose nėra iš esmės išspręstas ginčas dėl iškeltų materialinių teisinių reikalavimų, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda.

1.1. Iš minėto prašymo ir jo priedų matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. gegužės 6 d. neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. sausio 28 d. nutarties, kuria neatnaujintas pareiškėjui atskirojo skundo padavimo teismui terminas ir atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, be kita ko, dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad administracinė byla, kurioje pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, nėra išnagrinėta iš esmės, t. y. joje nebuvo išspręstas šalių ginčas dėl iškeltų materialinių teisinių reikalavimų, todėl klausimas dėl proceso atnaujinimo šioje situacijoje apskritai negali būti nagrinėjamas.

1.2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 22 d.

1.3. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo buvo nustatyta, kad prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. rugpjūčio 24 d. potvarkiu Nr. 2A-207 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo trūkumams pašalinti, kaip nustatyta Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

1.4. Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė patikslintą prašymą.

2. Konstituciniame Teisme taip pat gautas pareiškėjo prašymas Nr. 1A-143/2020 ištirti:

– ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jose nenustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas bylose, neužbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, t. y. bylose, kuriose nėra iš esmės išspręstas ginčas dėl iškeltų materialinių teisinių reikalavimų, atitiktį Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda;

– ABTĮ 1 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1, 2 dalių, 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų, 19 straipsnio, 21 straipsnio 2 dalies, 23 straipsnio 1 dalies tiek, kiek, pasak pareiškėjo, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama nagrinėti skundų (prašymų, pareiškimų) dėl fizinio asmens teisių, laisvių, pareigų, susijusių su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikai atstovaujančių viešojo administravimo įstaigų priimtais sprendimais ar neveikimu, ir dėl to atsiradusios žalos atlyginimo, atitiktį Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda.

2.1. Iš minėto prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 12 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą atsakovams Seimui, Vyriausybei, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dalyje dėl nurodytų raštų panaikinimo, socialinės išmokos sumokėjimo, socialinio būsto suteikimo arba nurodytos sumos būsto nuomai skyrimo, kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas); šį skundą dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo laikė nepaduotu, nepašalinus nustatytų skundo trūkumų (ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis); kitus pareiškėjo šio skundo procesinio pobūdžio reikalavimus paliko nenagrinėtus. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartimi, pateikė skundą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. kovo 25 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartį paliko nepakeistą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. gegužės 6 d. neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje, konstatavęs, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. kovo 25 d. nutartis nėra procesiniai dokumentai, kuriais byla išnagrinėta iš esmės ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies prasme, todėl negali būti proceso atnaujinimo objektu.

2.2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 27 d.

2.3. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo buvo nustatyta, kad prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. rugsėjo 2 d. potvarkiu Nr. 2A-215 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo dėl ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, trūkumams pašalinti, kaip nustatyta Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

2.4. Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė patikslintą prašymą.

3. Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas 

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jei jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) yra nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai, be kita ko, prašyme nurodyti prašymą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus, įskaitant pagrindžiančius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (671 straipsnio 1 dalies 10 punktas), šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją prašyme suformuluoti aiškiai, tiksliai ir suprantamai (67straipsnio 2 dalis).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jose nėra nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas bylose, neužbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, t. y. bylose, kuriose nėra iš esmės išspręstas ginčas dėl iškeltų materialinių teisinių reikalavimų, atitiktį Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda.

6.1. Pareiškėjo manymu, ABTĮ 156 straipsnyje turėtų būti nustatyta galimybė atnaujinti procesą administracinėje byloje ir tuo atveju, kai ginčo šalių iškelti materialiniai teisiniai reikalavimai nėra išspręsti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, tačiau, pasak pareiškėjo, yra padaryta „grubi teisės klaida“ sprendžiant klausimą dėl skundo priėmimo nagrinėti administraciniame teisme.

6.2. Pažymėtina, kad, siekdamas pašalinti prašymų Nr. 1A-138/2020 ir Nr. 1A-143/2020 dėl ginčijamų ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) nuostatų atitikties Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsniui trūkumus, pareiškėjas tik pateikė savo pradinių prašymų apibendrinimus, o šalindamas minėtų prašymų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties kitoms nurodytoms Konstitucijos nuostatoms (normoms ir principams) trūkumus pareiškėjas tik pacitavo, be kita ko, oficialiosios konstitucinės doktrinos, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos nuostatas, tačiau jų nesusiejo su ginčijamu teisiniu reguliavimu, nenurodė, kaip jos pagrindžia šio teisinio reguliavimo prieštaravimą Konstitucijai.

6.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, pagrindžiančių jo abejones dėl ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) tiek, kiek nurodyta, atitikties Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda, taigi nepašalino prašymų trūkumų.

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) grąžinamas pareiškėjui.

6.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-138/2020 ir prašymo Nr. 1A-143/2020 dalį ištirti ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

6.6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT155-A-S142/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT178-A-S164/2020).

Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys, nuo kurių įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2020 m. gegužės 6 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

7. Pareiškėjas prašyme Nr. 1A-143/2020 taip pat prašo ištirti, ar Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda neprieštarauja ABTĮ 1 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai, 19 straipsnis, 21 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 1 dalis tiek, kiek, pasak pareiškėjo, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama nagrinėti skundų (prašymų, pareiškimų) dėl fizinio asmens teisių, laisvių, pareigų, susijusių su Seimo, Vyriausybės ir Lietuvos Respublikai atstovaujančių viešojo administravimo įstaigų priimtais sprendimais ar neveikimu, ir dėl to atsiradusios žalos atlyginimo.

7.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. KT134-A-S124/2020).

7.2. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. kovo 25 d. ir 2020 m. gegužės 6 d. nutartys buvo priimtos ne pareiškėjo šioje prašymo Nr. 1A-143/2020 dalyje ginčijamų ABTĮ nuostatų tiek, kiek nurodyta, pagrindu.

Vadinasi, ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

7.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl šioje prašymo Nr. 1A-143/2020 dalyje ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai.

7.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo Nr. 1A-143/2020 dalį.

8. Pareiškėjas prašyme Nr. 1A-143/2020 taip pat prašo ištirti, ar Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda neprieštarauja ABTĮ 3 straipsnio ,,Ginčai dėl teisės“ 1 dalis tiek, kiek, pasak pareiškėjo, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama nagrinėti skundų (prašymų, pareiškimų) dėl fizinio asmens teisių, laisvių, pareigų, susijusių su Seimo, Vyriausybės ir Lietuvos Respublikai atstovaujančių viešojo administravimo įstaigų priimtais sprendimais ar neveikimu, ir dėl to atsiradusios žalos atlyginimo.

8.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas teigia, jog jis ginčija ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies tiek, kiek nurodyta, konstitucingumą, iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad iš esmės jis kvestionuoja Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartį, kuria pareiškėjo skundą dalyje dėl nurodytų raštų panaikinimo, socialinės išmokos sumokėjimo, socialinio būsto suteikimo arba nurodytos sumos būsto nuomai skyrimo atsisakyta priimti, šis skundas dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo laikytas nepaduotu, o kiti pareiškėjo procesinio pobūdžio šio skundo reikalavimai palikti nenagrinėti.

8.2. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT71-A-S57/2019, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. KT147-A-S136/2020, 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. KT173-A-S159/2020).

8.3. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo Nr. 1A-143/2020 dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

8.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo Nr. 1A-143/2020 dalį.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 671 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-143/2020 ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 1 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1, 2 dalių, 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų, 19 straipsnio, 21 straipsnio 2 dalies, 23 straipsnio 1 dalies tiek, kiek, pasak pareiškėjo, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama nagrinėti skundų (prašymų, pareiškimų) dėl fizinio asmens teisių, laisvių, pareigų, susijusių su Seimo, Vyriausybės ir Lietuvos Respublikai atstovaujančių viešojo administravimo įstaigų priimtais sprendimais ar neveikimu, ir dėl to atsiradusios žalos atlyginimo, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda.

2. Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-138/2020, Nr. 1A-143/2020 ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 156 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (su 2019 m. liepos 16 d. pakeitimu) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jose nenustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas bylose, neužbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, t. y. bylose, kuriose nėra iš esmės išspręstas ginčas dėl iškeltų materialinių teisinių reikalavimų, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109, 110, 111 straipsniams, 135 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, 150 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, konstituciniam principui pacta sunt servanda.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė

                                                       Gintaras Goda

                                                       Vytautas Greičius

                                                       Gediminas Mesonis

                                                       Vytas Milius

                                                       Daiva Petrylaitė

                                                       Janina Stripeikienė

                                                       Dainius Žalimas