Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-177/2020

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. KT192-A-S177/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-177/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas ištirti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio (2018 m. gegužės 10 d. redakcija) 49 dalies tiek, kiek joje, pasak pareiškėjo, neapibrėžta, ar pėsčiųjų perėjos ribas žyminčios linijos yra perėjos dalis, šio straipsnio 78, 79 dalių tiek, kiek jose, pasak pareiškėjo, neapibrėžta, kokia transporto priemonės padėtis kelio ruožo atžvilgiu yra sustojimas ir stovėjimas tame ruože, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 4 daliai.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

2. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu pareiškėjui paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio „Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“ 2 dalyje nurodyto administracinio nusižengimo padarymą, t. y. už tai, kad jis, pasistatęs automobilį, paliko jį stovėti pėsčiųjų perėjoje. Plungės apylinkės teismas 2019 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl minėto nutarimo panaikinimo atmetė ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą paliko nepakeistą. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gruodžio 17 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir minėtą Plungės apylinkės teismo 2019 m. spalio 21 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. rugsėjo 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2020 m. rugsėjo 9 d. priėmė sprendimą Nr. KT164-A-S151/2020, kuriuo atsisakė, be kita ko, priimti nagrinėti pareiškėjo prašymo dalį ištirti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio (2018 m. gegužės 10 d. redakcija) 49, 78, 79 dalių tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

Vadinasi, pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pakartotinai ir pateikė tapatų (analogišką) prašymą, kuriame keliamo klausimo priimtinumas jau yra įvertintas nurodytame Konstitucinio Teismo sprendime.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. 

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, jeigu tapataus (analogiško) prašymo priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT28-A-S26/2020). 

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Pažymėtina, kad, atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą, jo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nesvarstytinas.

Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendime Nr. KT164-A-S151/2020, pareiškėjas, pirmą kartą kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, nepateikė prašymo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2020 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. KT119-A-S110/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020).

9. Pažymėtina ir tai, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pakartotinis kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT28-A-S26/2020).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-177/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai       Elvyra Baltutytė
                                                               Gintaras Goda
                                                               Vytautas Greičius
                                                               Gediminas Mesonis
                                                               Vytas Milius
                                                               Daiva Petrylaitė
                                                              
Janina Stripeikienė
                                                               Dainius Žalimas