Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-127/2020

2020 m. spalio 30 d. Nr. KT186-A-S172/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-127/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 331 straipsnio 6 dalis, 350 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija, 368 straipsnio 2 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija).

2. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, atnaujinti procesą civilinėje byloje. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas praleido CPK 368 straipsnio 2 dalyje (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) nustatytą penkerių metų terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2020 m. birželio 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą, konstatavęs, kad šiame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK nustatytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 3 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas inter alia prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK 331 straipsnio „Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas“ 6 dalis, kurioje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su šios CPK nuostatos taikymu aiškinant CPK 368 straipsnio 2 dalį (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), kurioje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas praėjus daugiau kaip penkeriems metams nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos. Pareiškėjo manymu, šis penkerių metų terminas turėtų būti skaičiuojamas ne nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos, bet nuo kasacinio teismo sprendimo priėmimo dienos, nes galutinį sprendimą civiliniame procese priima kasacinis teismas.

5.1. Pažymėtina, kad civiliniame procese, kurį pareiškėjas siekė atnaujinti, Lietuvos apeliacinis teismas nutartį priėmė 2014 m. sausio 6 d., o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismui pateikė 2019 m. lapkričio 26 d.

5.2. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad net jeigu teismai CPK 368 straipsnio 2 dalyje (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) nustatytą penkerių metų terminą procesui atnaujinti būtų skaičiavę nuo kasacinio teismo sprendimo priėmimo dienos, pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo būtų pateikęs praėjus ilgesniam nei penkerių metų terminui. Taigi ginčijamas teisinis reguliavimas pareiškėjo ginčijamu aspektu nebuvo pagrindas priimant sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

5.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT32-A-S29/2020, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT53-A-S48/2020, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT127-A-S118/2020).

5.4. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 331 straipsnio 6 dalies atitikties Konstitucijai.

5.5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

6. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja CPK 368 straipsnio „Prašymo padavimo terminai“ 2 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), kurioje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus. Pareiškėjo manymu, ginčijamame teisiniame reguliavime nustatytas per trumpas terminas civiliniam procesui atnaujinti, todėl juo užkertamas kelias kreiptis į teismą ir ginti savo pažeistas konstitucines teises ir laisves.

6.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas proceso atnaujinimo institutą, be kita ko, atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, yra nurodęs, kad, vadovaujantis teisinio apibrėžtumo principu, prašymai atnaujinti procesą turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindams ir juos taikant neformaliai; teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisės atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo; laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą; nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms (žr. 2012 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2012).

Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad tam tikrais atvejais, kai susidaro ypatingai išskirtinė, netoleruotina teisinė situacija, teismai turi teisę CPK 370 straipsnyje nustatyta tvarka spręsti dėl CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto naikinamojo termino atnaujinimo ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2004, 2007 m. lapkričio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2007, 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2014).

Paminėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje, vertino, ar nėra išskirtinės, neįtikėtinos situacijos, dėl kurios reikėtų atnaujinti CPK 368 straipsnio 2 dalyje (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) nustatytą penkerių metų terminą, tačiau nenustatė, kad būtų susiklosčiusi tokia situacija.

6.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, priešingai, nei nurodo pareiškėjas, CPK 368 straipsnio 2 dalyje (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) nustatytas penkerių metų terminas procesui atnaujinti neužkerta kelio kreiptis į teismą – praleidus šį terminą procesas civilinėje byloje gali būti atnaujinamas, jeigu yra išskirtinė, neįtikėtina, netoleruotina situacija, kuriai esant gali būti atnaujinamas minėtas penkerių metų terminas. Taigi pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko.

6.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT63-A-S58/2020, 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT75-A-S70/2020, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT125-A-S116/2020).

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja CPK 350 straipsnio ,,Kasacinio skundo priėmimo tvarka“ 1 dalis, kurioje inter alia nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija.

7.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas teigia, jog jis ginčija CPK 350 straipsnio 1 dalies tiek, kiek nurodyta, konstitucingumą, iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad iš esmės jis kvestionuoja vadovaujantis ginčijamu teisiniu reguliavimu priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gegužės 14 d., 2020 m. gegužės 29 d. nutartis dėl šio teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegijos sudėties, jos veiklos trukmės, sudarytos atrankos kolegijos pirmininko skyrimo, taip pat minėtomis nutartimis sudarytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegijos 2020 m. birželio 18 d. priimtą nutartį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

7.2. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT71-A-S57/2019, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. KT147-A-S136/2020, 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. KT173-A-S159/2020).

7.3. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

7.4. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-127/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                  Elvyra Baltutytė
                                                                          Gintaras Goda
                                                                          Vytautas Greičius
                                                                          Danutė Jočienė
                                                                          Gediminas Mesonis
                                                                          Vytas Milius
                                                                          Daiva Petrylaitė 
                                                                          Janina Stripeikienė
                                                                          Dainius Žalimas