Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-124/2020

2020 m. spalio 29 d. Nr. KT185-A-S171/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] (toliau – ir pareiškėja Bendrija) ir [duomenys neskelbiami] (toliau – ir pareiškėja Įmonė) (toliau kartu – pareiškėjos) prašymą Nr. 1A-124/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjų prašymo visumos matyti, kad jos prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 1 dalies 10 punktas (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 435 straipsnio 2 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad nutartis atsisakyti priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atskiruoju skundu neskundžiama.

2. Pareiškėjos savo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimą sieja su Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 22 d. neskundžiama nutartimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos Bendrijos (kreditorės) pareiškimą dėl skolos priteisimo.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 2 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. KT167-A-S153/2020); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, kai jis siekia apginti ne savo, o kito asmens (kitų asmenų) konstitucines teises ar laisves (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT33-A-S22/2019, 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT70-A-S65/2020, 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. KT167-A-S153/2020).

6. Pareiškėjos Bendrijos prašymas ištirti CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 1 dalies 10 punkto (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai iš esmės grindžiamas tuo, kad, pasak jos, ginčijamu teisiniu reguliavimu atstovavimo išlaidoms priskyrus tik išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, apribojama asmens teisė naudotis kitomis teisėtai teikiamomis teisinėmis paslaugomis, kurios turėtų būti atlyginamos.

6.1. Šiame kontekste pažymėtina, jog CPK 98 straipsnio ,,Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas“ 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

6.2. Kaip minėta, Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos Bendrijos pareiškimą dėl skolos priteisimo, taigi pareiškėja Bendrija nėra šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Todėl net jeigu pareiškėja Bendrija būtų pasinaudojusi advokato ar advokato padėjėjo paslaugomis, jai nebūtų atlyginamos šio atstovavimo išlaidos pagal minėtą CPK nustatytą teisinį reguliavimą.

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šios pareiškėjos konstitucines teises ar laisves.

6.4. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėja Bendrija neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 1 dalies 10 punkto (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) konstitucingumo.

6.5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7. Iš pareiškėjos Bendrijos prašymo visumos matyti, kad, jos manymu, ginčijamas CPK 435 straipsnio 2 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) teisinis reguliavimas, pagal kurį nutartis atsisakyti priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atskiruoju skundu neskundžiama, apriboja asmens teisę toliau kreiptis į teismą teisminės gynybos.

7.1. Pažymėtina, kad CPK XXIII skyriuje „Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai“ (CPK 431‒440 straipsniai) nustatyta supaprastinta kreipimosi į bendrosios kompetencijos teismą tvarka dėl teismo įsakymo išdavimo. CPK 431 straipsnyje įtvirtinta, kad XXIII skyriuje nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų) (1 dalis); minėti reikalavimai kreditoriaus pasirinkimu taip pat gali būti nagrinėjami pagal ginčo teisenos taisykles arba dokumentinio proceso tvarka (4 dalis).

7.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, priešingai, nei nurodo pareiškėja Bendrija, supaprastinta kreipimosi į bendrosios kompetencijos teismą tvarka dėl teismo įsakymo išdavimo neužkerta kelio kreiptis į teismą, be kita ko, bendra CPK nustatyta tvarka. Taigi šioje prašymo dalyje nėra tyrimo dalyko.

7.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT63-A-S58/2020, 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. KT114-A-S106/2020, 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT183-A-S169/2020).

7.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7.5. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos Bendrijos prašymo dalį ištirti CPK 435 straipsnio 2 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

8. Sprendžiant dėl prašymo tiek, kiek jį pateikė pareiškėja Įmonė, pažymėtina, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 22 d. nutartis priimta ne dėl šios pareiškėjos, o dėl pareiškėjos Bendrijos.

8.1. Vadinasi, pareiškėja Įmonė kreipėsi į Konstitucinį Teismą siekdama apginti ne savo, o kito asmens konstitucines teises ir laisves.

8.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja Įmonė neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šios pareiškėjos konstitucines teises ar laisves.

8.3. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-124/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Gediminas Mesonis

                                                                     Vytas Milius

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Janina Stripeikienė

                                                                     Dainius Žalimas